Zaloguj

Federacja Anarchistyczna

Jesteś tu: Start / Artykuły / Filmy /
A+ R A-
19 grudnia na Białorusi odbędą się kolejne wybory prezydenckie. W kraju w którym od 16 lat panuje autorytarny reżim „ostatniego dyktatora Europy” Aleksandra Łukaszenki sytuacja opozycji politycznej, aktywistów społecznych, mediów oraz wszystkich osób, które nie zgadzają się z obecnym reżimem sprowadza się do ciągłej walki o przetrwanie.

Obecnie, z jednej strony, obserwujemy aktywizację radykalnych ruchów oddolnych, z innej – pogorszenie stosunków z Rosją oraz aktywnie prowadzoną kampanię kandydatów od opozycji. Po ataku na ambasadę Rosji w Mińsku na aktywistów społecznych, anarchistów i antyfaszystów spadła fala represji… Czy to wszystko świadczy, iż władza boi się nadchodzących zmian społeczno-politycznych? Co znaczy być aktywistą na Białorusi? Jaki los czeka Białorusinów po wyborach prezydenckich? Czy społeczeństwo jest przygotowane i pragnie tych zmian?

W najbliższy czwartek, o godzinie 19.00 w klubie RE, postaramy się poszukać odpowiedzi na te i inne pytania.
W spotkaniu wezmą udział Białorusini, którzy mieszkają oraz studiują w Krakowie.

20 grudnia 2010 r. w Krakowie odbyła się spontaniczna akcja solidarnościowa z białoruskimi aktywistami protestującymi przeciw dyktaturze Łukaszenki. W niedziele w trakcie i po demonstracji w Mińsku zatrzymanych zostało około 600 osób, wiele spośród nich brutalnie pobito.

Pod pomnikiem Adama Mickiewicza zebrało się kilkadzisiąt osób m.in. z Komitetu Wolny Kaukaz, Koła Naukowego Socjologi Krytycznej UJ, SambyKA czy Federacji Anarchistycznej. Do protestu spontanicznie włączali się przechodnie. Skandowano hasła: „Wolna Białoruś”, „Precz z dyktaturą” czy „Stop represjom”. Wielokrotnie wyrażano solidarność z represjonowanymi. Wspominano też o bierności Unii Europejskiej, która za cenę partykularnych interesów sprzedaje przestrzeganie praw człowieka w europie wschodniej.

 

Federacja Anarchistyczna zrzesza osoby,  których celem jest obalenie hierarchicznego porządku społecznego, zaprzeczającego idei wolności i demokracji.  Podstawową komórką organizacyjną Federacji Anarchistycznej jest lokalna sekcja, najczęściej obejmująca swym zasięgiem miejscowość lub region.

Lokalna grupa anarchistyczna chcąca się przyłączyć do Federacji Anarchistycznej powinna nawiązać kontakt z najbliższą geograficznie sekcją FA, a w przypadku braku reakcji napisać na adres biura Federacji Anarchistycznej.

Decyzja o przyjęciu grupy do Federacji Anarchistycznej następuje na najbliższym zjeździe FA.

Ogólnopolska Sieć Anarchistyczna

To mailingowa lista dyskusyjna mająca na celu próbę zintegrowania środowiska anarchistycznego w naszym kraju. Zdajemy sobie sprawę, że oprócz kilku większych miast, w których tlą się inicjatywy anarchistyczne, w wielu mniejszych ośrodkach również działają osoby zainteresowane aktywnością na rzecz wolności. Po to, aby ułatwić nam wzajemny kontakt proponujemy działalność w ramach listy OSA. W początkowej fazie proponujemy wzajemne się poznanie - poprzez wymianę myśli, pomysłów i informacji o naszych działaniach - pomoc w nawiązaniu kontaktów między osobami i grupami, które chcą przełamać wzajemną izolację i tworzyć wolne społeczeństwo bez wszelkich odgórnych ograniczeń. Listę OSA traktujemy również jako listę osób chcących przyłączyć się do Federacji Anarchistycznej lub po prostu jej kibicujących.

Aby zapisać się wyślij nam wiadomość e-mail na adres: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.


Zasady funkcjonowania Federacji Anarchistycznej (FA)

Sekcje Federacji Anarchistycznej (sekcje FA)
Sekcja FA to samorządna grupa ludzi, którzy zadeklarowali chęć wstąpienia do FA, stanowiąca jednostkę organizacyjna, podejmująca uchwały wewnątrz grupy, przyjęta na zjeździe FA do Federacji Anarchistycznej.

Zjazd
a) zjazd Federacji Anarchistycznej odbywa się dwa razy do roku,
b) sekcja FA jest reprezentowana na zjeździe FA przez reprezentanta, lub grupę reprezentantów, których jedyną rolą jest przekazywanie ustaleń sekcji. Nie mogą oni głosować niezgodnie z ustaleniami ich macierzystej sekcji FA,
c) na każdym zjeździe ustalany jest termin następnego zjazdu /miesiąc/ oraz sekcja przygotowująca następny zjazd, czyli sekcję koordynującą, która najpóźniej na 3 miesiące przed planowanym zjazdem podaje jego dokładną datę,
d) punkty na zjazd sekcje zgłaszają wraz z argumentacją i propozycjami uchwal w jednym dokumencie do 4 tygodni przed zjazdem. W propozycjach uwzględniane jest zdanie wszystkich członków danej sekcji,
e) sekcja organizująca zjazd niezwłocznie po tym terminie rozsyła zebrane punkty do pozostałych ośrodków,
f) do 2 tygodni przed zjazdem toczy się dyskusja miedzy sekcjami i każda z sekcja wysyła swoje ostateczne stanowisko w jednym dokumencie do sekcji organizującej zjazd,
g) sekcja organizująca zjazd zbiera wszystkie dokumenty, redaguje program zjazdu, składa w formie biuletynu i tydzień przed zjazdem rozsyła biuletyn w formie elektronicznej do pozostałych sekcji,
h) każda sekcja ma obowiązek udostępnić każdemu swojemu członkowi biuletyn w formie papierowej,
i) w razie problemów z dotrzymaniem któregokolwiek terminu dana sekcja ma obowiązek zgłosić problem sekcji organizującej zjazd lub w wypadku, gdy problematyczną sekcją jest sekcja organizująca zjazd, wszystkim pozostałym sekcjom; w terminie przeznaczonym do załatwienia danej sprawy,
j) awaryjne punkty mogą być zgłaszane w trybie pilnym, ale to, że taki punkt został zgłoszony w trybie pilnym musi być wyraźnie zaznaczone w biuletynie lub na zjeździe,
k) tryb pilny nie stosuje się do ograniczeń czasowych,
l) na zjeździe sekcja organizująca zjazd prowadzi dyskusje i spisuje uchwały podjęte na zjeździe,
ł) niezwłocznie po zjeździe sekcja przygotowująca ten zjazd wysyła drogą elektroniczną do wszystkich pozostałych sekcji biuletyn zawierający wszystkie uchwały i sprawy poruszone na zjeździe,
m) zobowiązania podejmowane przez ośrodki / jednostki na rzecz FA zostaną zawarte w materiałach pozjazdowych,
n) ośrodki / jednostki zobowiązujące się do wykonania zadań na rzecz FA, zobowiązują się również do prezentacji sprawozdania ze swoich prac tyczących się tych zadań podczas kolejnego zjazdu. W sytuacji, kiedy ośrodek / jednostka nie może uczestniczyć w kolejnym zjeździe, zobowiązany jest do przedstawienia sprawozdania pisemnego. 

Nazewnictwo grup
a) każda sekcja FA ma prawo posługiwać się przedrostkiem FA, po którym następuje zatwierdzony na zjeździe termin,
b) sekcja zgłaszająca akces do FA i niedawno przyjęta do FA lub pragnąca zmienić nazwę zgłasza projekt swojej nazwy na zjeździe FA,
c) w wypadku istnienia tylko jednej sekcji zgłaszającej akces w danym mieście, może ona uzyskać przedrostek FA, po którym następuje nazwa miasta, z którego ona pochodzi,
d) w wypadku istnienia juz w danym mieście innej sekcji, sekcja zgłaszająca projekt nazwy nie może otrzymać nazwy istniejącej już grupy,
e) w przypadku wykluczenia sekcji z FA jedna z pozostałych sekcji z tego samego miasta może przejąć nazwę wykluczonej sekcji,
f) w wypadku wystąpienia mniejszościowej grupy osób z sekcji będącej sekcją FA w danym mieście, osoby te nie tracą członkostwa w FA, musza one jednak stworzyć nowa grupę. Grupa ta może stać się nową sekcja FA, ale nazwa pozostaje przy starej sekcji, nowa sekcja musi używać innej nazwy,
g) ustalenie czy dana ilość osób jest wystarczająca do powstania sekcji FA jest podejmowana na zjeździe Federacji,
h) w wypadku rozłamu, gdy sekcja dzieli się na dwie lub kilka grup o porównywalnej liczbie członków, to w wypadku, gdy obydwie grupy chcą używać starej nazwy, prawo do używania nazwy zostaje ustalone na najbliższym zjeździe FA,
i) wszelkie konflikty w używaniu nazw rozpatrywane są na zjeździe FA,
j) jeśli projekt nazwy sekcji zostanie zaakceptowany przez wszystkie pozostałe sekcje, to sekcja ta otrzymuje prawo do używania tej nazwy i sygnowania nią swoich działań,
k) sekcja nie może sygnować swoich działań nazwa innej sekcji lub nazwą, która mogłaby służyć jako nazwa innej sekcji (tzn. rozpoczynająca się przedrostkiem FA).

Sprawy
a) są 4 rodzaje spraw:
-sprawy prywatne sekcji,
-sprawy zewnętrzne FA,
-sprawy wewnętrzne FA,
-przyjmowanie i wykluczanie sekcji FA.
b) sprawy prywatne sekcji to wszystkie inicjatywy sygnowane nazwa danej sekcji. Są to najczęściej inicjatywy lokalne,
c) sprawy zewnętrzne to wszystkie inicjatywy skierowane do ogółu społeczeństwa sygnowane jako Federacja Anarchistyczna,
d) sprawy wewnętrzne dotyczą uchwał, zasad funkcjonowania FA.

Głosowanie
a) wyróżniamy 3 tryby podejmowania uchwal FA:
-wewnątrz sekcji,
-na zjeździe Federacji Anarchistycznej,
-przez biuro.
b) głosowanie w sprawach prywatnych odbywa się wewnątrz sekcji,
c) głosowanie w sprawach wewnętrznych i w sprawach przyjmowania i wykluczania sekcji może odbywać się tylko na zjeździe FA,
d) głosowanie w sprawach zewnętrznych może odbywać się na zjeździe FA lub za pośrednictwem biura,
e) głosowanie w sprawach wewnętrznych odbywa się przez glosowanie większościowe,
f) głosowanie w sprawach zewnętrznych odbywa się przez consensus z prawem veta,
g) głosować na zjeździe i przez biuro mogą tylko sekcje FA,
h) każda sekcja FA w glosowaniu na zjeździe i przez biuro dysponuje jednym głosem,
i) szczegółowe ustalenia, jakie sprawy należą do jakiej kategorii, są podejmowane na zjeździe FA w osobnych uchwałach.
j) jeśli sekcja nie może wysłać swojego przedstawiciela na zjazd, jej stanowisko wysyłane przed zjazdem liczy się jako głos w sprawach wewnętrznych, jednak nie liczy się jako głos w głosowaniu podczas zjazdu dotyczącym spraw zewnętrznych.

Biuro
a) w okresie miedzy zjazdami decyzje odnośnie bieżących spraw zewnętrznych są podejmowane przez wszystkie sekcje za pośrednictwem biura,
b) do obowiązków biura należy:
-koordynowanie przepływu informacji pomiędzy sekcjami,
-aktualizowanie listy kontaktowej wszystkich sekcji,
-przekazywanie listy kolejnej grupie koordynacyjnej / biuru na najbliższym zjeździe FA,
-umożliwienie przyjmowania uchwał, działanie jako łącznik między sekcjami,
c) przyjmowanie uchwał za pośrednictwem biura polega na zgłaszaniu do niego projektów uchwał; ma ono obowiązek przekazać zgłoszone projekty wszystkim pozostałym sekcjom. Biuro może zaprzestać prób przekazania tylko w wypadku wyczerpania możliwo ci kontaktu. Wtedy ma obowiązek poinformować pozostałe sekcje o niemożliwości nawiązania kontaktu,
d) każda wiadomość wysłana przez biuro do pozostałych sekcji musi być przez niepotwierdzona,
e) brak potwierdzenia ze strony sekcji oznacza zgodę na przyjęcie uchwały,
f) biuro ustala wspólnie z pozostałymi grupami termin udzielenia odpowiedzi,
g) jeżeli grupa potwierdziła przyjęcie wiadomości, ale nie dostarczyła odpowiedzi w terminie, oznacza to zgodę na przyjęcie uchwały,
h) grupa może zgłosić problem z dostarczeniem odpowiedzi w terminie. Wtedy sprawa ta rozwiązana jest wśród pozostałych sekcji i możliwe jest przedłużenie terminu dla danej sekcji,
i) termin udzielania odpowiedzi musi umożliwiać każdej z sekcji jej udzielenie. Nie można celowo ustalać terminów tak, aby uniemożliwić pewnym sekcjom oddanie głosu,
i) jeżeli biuro, a także każda sekcja, która potwierdziła odbiór wiadomości, zgłosi chęć przyjęcia uchwały, uchwała zostaje przyjęta. W wypadku veta, uchwała nie zostaje przyjęta.

Spotkania robocze
a) spotkania poza zjazdem FA i decyzje na nich podjęte nie są zobowiązujące dla sekcji FA.

Zjazd nadzwyczajny
a) istnieje możliwość zwołania nadzwyczajnego zjazdu FA,
b) informacja o chęci zwołania nadzwyczajnego zjazdu FA musi być przekazana do biura lub w wypadku niemożliwości kontaktu z biurem lub jej niewłaściwego działania - bezpośrednio do wszystkich sekcji.

Wstępowanie i wykluczanie z FA
a) grupa, która chciałaby być członkiem FA, zgłasza swój akces na najbliższym zjeździe,
b) konieczne jest poręczenie przez sekcje FA (najlepiej z najbliższego miasta),
c) informacja o grupie musi pojawić się w biuletynie przedzjazdowym,
d) decyzja o przyjęciu grupy może zostać podjęta tylko na zjeździe FA poprzez consensus z prawem veta, jeżeli decyzja została przyjęta - taka grupa staje się sekcją FA,
e) jeżeli podczas kadencji dwóch sekcji koordynujących z rzędu nie uzyskano kontaktu z członkami sekcji, na zjeździe przygotowywanym przez drugą z tych sekcji koordynujących, pozostałe sekcje mogą wykluczyć daną sekcję z FA drogą consensusu z prawem veta; taka grupa przestaje być sekcją FA,
f) każda grupa może na własne życzenie wystąpić z FA, w takim wypadku przestaje być sekcją FA,
g) grupa może zostać wykluczona z FA także na wniosek jednej z sekcji na zjeździe FA. Głosowanie w sprawie wykluczenia grupy z FA na wniosek jednej z grup przebiega w trybie consensusu z prawem veta. Wykluczona grupa przestaje być sekcją FA.

Federacja Anarchistyczna zrzesza osoby,  których celem jest obalenie hierarchicznego porządku społecznego, zaprzeczającego idei wolności i demokracji. Zamiast niego dążymy do stworzenia samorządnego społeczeństwa, tworzonego na zasadzie dobrowolności.

• Jako anarchiści jesteśmy przekonani, że nieuchronna koncentracja władzy w systemie komunizmu państwowego musi doprowadzić do powstania wąskiej elity władzy kontrolującej resztę społeczeństwa środkami przymusu administracyjnego, a koncentracja kapitału w systemie kapitalistycznym prowadzi do powstania równie wąskiej elity, sprawującej kontrolę nad społeczeństwem środkami przymusu ekonomicznego. Ponieważ żadnej z tych sytuacji nie da się pogodzić z wyznawaną przez nas ideą powszechnej wolności, jesteśmy zwolennikami zniesienia wszelkich hierarchicznych struktur tak w życiu społecznym, jak i gospodarczym.

• Zamiast nich postulujemy stworzenie opartej na zasadach dobrowolności i samorządności sieci autonomicznych organizacji obejmujących wszystkie aspekty życia społecznego, w ramach których członkowie społeczeństwa będą mogli w pełni zaspokajać swoje potrzeby życiowe. Dobrowolność, samorządność i autonomia są zatem podstawą naszego programu przemian społecznych.  Oznaczają one prawo jednostki do uczestnictwa w dowolnie wybranych organizacjach lub pozostawania poza nimi, prawo do współdecydowania o wszystkich tych sprawach, które bezpośrednio lub pośrednio jej dotyczą i gwarancję, że nikt nie będzie mógł decydować o losie ludzi bez ich zgody i udziału.

• Anarchistyczny samorząd to zatem wszyscy ci, których dotyczą podejmowane decyzje, a w uzasadnionych przypadkach ich demokratycznie wybrani reprezentanci, odpowiedzialni przed pozostałymi za wykonanie powierzonych im zadań. Anarchistyczne przemiany nie oznaczają więc chaosu, braku organizacji i nihilizmu. Wręcz przeciwnie - prawidłowe funkcjonowanie demokratycznej społeczności wymaga od jej członków i członkiń wysokiego poziomu etyki i odpowiedzialności.

• Uważamy, że dzisiejsze społeczeństwo zdominowane jest przez wąską klasę rządzącą, posiadającą bądź to władzę administracyjną, bądź kapitał; panującą nad resztą społeczeństwa w interesie samej siebie. Klasa rządząca, nawet jeśli sprawuje władzę z demokratycznego nadania, w momencie gdy ją zdobywa nie jest już dłużej zainteresowana utrzymaniem demokratycznych reguł gry.  Tak zorganizowane społeczeństwo nie może istnieć bez przymusu i represji, bowiem utrzymanie przywilejów wąskiej elity jest możliwe tylko dzięki istnieniu aparatu policyjnego gotowego do obrony status quo.

• Kapitalizm opiera się na ekonomicznym przymusie i społecznych nierównościach, zmuszających większość społeczeństwa do wyrzeczenia się własnych pragnień i rezygnacji z realizacji własnych potrzeb w imię interesów posiadaczy środków produkcji. Z racji, iż system kapitalistyczny nie jest w stanie zaspokoić potrzeb większości społeczeństwa na zadowalającym poziomie, a jego funkcjonowanie nieuchronnie prowadzi do koncentracji kapitału w rękach nielicznej mniejszości, rozwój kapitalizmu prowadzi zawsze do powstania konfliktu klasowego i aparatu represji, mających zabezpieczyć interesy klas dominujących. Dlatego uważamy, iż systemu kapitalistycznego nie da się pogodzić z anarchistyczną ideą powszechnej wolności.

• Obalenie kapitalizmu i państwa nie jest możliwe za pomocą zmian w konstytucjach, czy dzięki partiom politycznym. Elity, dla których panujący system jest źródłem władzy i przywilejów nigdy nie zgodzą się dobrowolnie na ich ograniczenie. Jak uczy historia, wszelkie radykalne zmiany społeczne następują tylko wtedy, gdy pojawi się zorganizowana siła dążąca do ich wprowadzenia. Opartej na dobrowolnych strukturach wolności nie można uchwalić ani zadekretować, jest ona możliwa tylko wtedy, gdy samo społeczeństwo stworzy takie formy organizacji, które będą w stanie skutecznie zastąpić system kapitalistyczno – państwowy, lub obalić go jeśli będzie taka konieczność. Dlatego jesteśmy zdania, że  prawdziwe zmiany mogą być przeprowadzone tylko za pomocą oddolnej, powszechnej samoorganizacji społeczeństwa.

• Jesteśmy przekonani, że konflikty zbrojne są nieodłącznym skutkiem i narzędziem działań państw kapitalistycznych i dlatego nie wierzymy w żadne deklaracje i sojusze (np. NATO), które miałyby zapobiegać wybuchaniu wojen.

• Występujemy przeciwko nacjonalizmowi, rasizmowi i innym ideologiom dyskryminującym jakiekolwiek grupy społeczne, starającym się przekonać członków społeczeństwa, że istnieją wspólne interesy grup rasowych czy narodowych. Według nas, wyżej wymienione idee służą klasie rządzącej jako narzędzie podziału społeczeństwa i podtrzymania własnej dominacji.

• Twierdzimy również, że kapitalistyczne państwo i gospodarka winne są zanieczyszczaniu środowiska i okrucieństwu wobec zwierząt, które stają się tym samym ofiarą wiecznego dążenia do zysków za wszelką cenę.

• Federacja Anarchistyczna ma na celu propagowanie anarchizmu, wspieranie i mobilizację społecznej samoorganizacji oraz walkę z wszelkimi przejawami społecznej nierówności i niesprawiedliwości, będących nieodłączną częścią systemu kapitalistycznego  i państwowego.

Jonathan Pollak, jeden z założycieli izraelsko-palestyńskiej grupy Anarchists Against the Wall (Anarchiści przeciw Murowi) został skazany na karę grzywny i 3 miesiące pozbawienia wolności za udział w rowerowym proteście przeciw izraelskiej blokadzie i okupacji Gazy w 2008. Był on jedyną zatrzymaną w czasie rowerowej masy krytycznej osobą, którą oskarżono o udział w "nielegalnym zgromadzeniu" i jego organizację oraz jazdę rowerem po Tel Aviwie, tylko z tego względu, ze policja rozpoznała jego twarz z poprzednich protestów. Decyzja ta odwiesza wcześniejszy wyrok w zawieszeniu, jaki otrzymał za "nielegalny protest" przeciw tzw. Murowi Apartheidu. Jonathan ma zacząć odbywanie kary 11 stycznia 2011 r.

Przed sądem w Jerozolimie przeciw tej decyzji protestowały dziesiątki osób. Uznano ją za kolejną próbę zastraszania i kryminalizacji aktywistów społecznych sprzeciwiających się polityce Izraela wobec okupowanych palestyńskich terytoriów.
Poniżej publikujemy wezwanie greckiej grupy partyzanckiej “Konspiracyjne Komórki Ognia” do podjęcia międzynarodowych działań odwetowych, a także solidarnościowych z aresztowanymi towarzyszami. W najbliższych dniach opublikujemy list dwóch członków KKO aresztowanych i oskarżonych o udział w akcji rozsyłania przesyłek-pułapek do licznych ambasad na terenie Grecji oraz do Europejskich liderów.

 

W wywiadzie, udzielonym dziennikowi Rzeczpospolita i publikowanym przez większość krajowych mediów korporacyjnych, prezes Business Centre Club, jednej z największych organizacji polskich kapitalistów, Marek Goliszewski krytykuje rząd Platformy Obywatelskiej i grozi, że w razie odrzucenia postulatów wielkiego biznesu partia ta utracić może poparcie finansowych elit.

Prezes stowarzyszenia kapitalistów uważa, że dalszy wzrost długu publicznego doprowadzi wkrótce do przekroczenia zapisanych w konstytucji progów zadłużenia państwa i w konsekwencji zmusi władze do drastycznych oszczędności w wydatkach na cele społeczne, które z kolei doprowadzą do protestów na skalę znaną z Grecji.

W niedzielę 12 grudnia udało się zdekonspirować policyjnego agenta pracującego dla biura kryminalnego - Landeskriminalamt (LKA) Badenii-Wirtembergii. Jego zadaniem było nawiązanie kontaktów z Antifą i środowiskiem lewicowym poprzez udział w otwartych spotkaniach aktywistycznych, wejście w to środowisko i zbieranie informacji na temat ruchu antyfaszystowskiego, jego członków i struktur oraz przekazywanie ich LKA i lokalnym służbom specjalnym

Informator LKA posługiwał się dokumentami na nazwisko "Simon Brenner" z datą urodzenia 13.04.1986. Pod tym, najprawdopodobniej fałszywym nazwiskiem, zapisał się semestrze wiosennym 2010 na studia na Uniwersytecie w Heidelbergu, gdzie nawiązał pierwsze kontakty z lokalnymi grupami aktywistycznymi.

Ponad 100 tys. osób wyszło 16 grudnia na ulice Aten w proteście przeciwko antyspołecznym zmianom w kodeksie pracy, przegłosowanym w parlamencie pod dyktando Unii Europejskiej i MFW. Jedna z największych demonstracji ulicznych w stolicy Grecji w ostatnim czasie spotkała się z brutalną reakcją policji, doszło do starć w których protestujący użyli koktajli Mołotowa i gaśnic. Na ulicy Stadiou protestujący otoczyli byłego ministra konserwatywnego rządu, Kostisa Hatzidakisa, który został przez nich pobity.

Ogólnopolski Związek Zawodowy Inicjatywa Pracownicza, Grupa Inicjatywna „NIC O NAS BEZ NAS” oraz Federacja Anarchistyczna sekcja Poznań zapraszają do udziału w panelu dyskusyjnym poświęconym nowej polityce barakowej, połączonym z wystawą zdjęć ukazujących rzeczywistość polskich osiedli kontenerowych.

Mieszkańcy miast oczekujący w długich kolejkach do mieszkań socjalnych, są traktowani przez władze polskich miast jako problem, który trzeba załatwić najprostszym i najtańszym kosztem. Wobec braku chęci i funduszy na rzeczywistą pomoc osobom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej, szybkim i łatwym wyjściem staje się umieszczenie ich w kontenerach mieszkalnych na obrzeżach miast. Czy rzeczywiście jest to rozwiązanie problemu, czy raczej próba ukrycia go przed resztą społeczeństwa?

Zapraszamy na spotkanie, poświęcone szeroko rozumianej spółdzielczości. Prelekcja połączona będzie z dyskusją na tematy historyczne i współczesne odnośnie spółdzielczości i kooperatyzmu Wstęp wolny, ponadto podczas dyskusji będzie można otrzymać zbiór tekstów Edwarda Abramowskiego („Kooperatywa. Polskie korzenie przedsiębiorczości społecznej”).

Spotkanie będzie miało charakter warsztatów, prelekcji. Zostanie omówiona myśl i działalność praktyczna Edwarda Abramowskiego i ruchów spółdzielczych, następnie zostanie opowiedziane o nowoczesnych formach samoorganizacji i pracy grupowej oraz możliwościach wykorzystania siły rynkowej nabywcy „zbiorowego” w postaci stowarzyszeń, czy innych organizacji o charakterze wspólnotowym. Będziemy też mówić o nowoczesnych formach samoorganizacji i pracy grupowej dla wspólnego dobra, takich jak Open Source, Open Access, Creative Commons, Wiki itp.

W ostatnich miesiącach aktywiści i aktywistki ze Śląska byli nachodzeni przez oficerów Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego. Wszystkie osoby które miały do czynienia z niemiłymi odwiedzinami łączyło uczestnictwo w obozie antygranicznym w Brukseli, podczas którego były one aresztowane na czas 12 godzin, o czym z pewnością funkcjonariusze ABW zostali poinformowani przez swoich zagranicznych kolegów.

Prawdopodobnie to była podstawa ich dalszego zainteresowania danymi osobami.Na pytania o powód wizyty tajniaków jeden z aktywistów otrzymał odpowiedź: "orientuje się pan jaka jest obecna sytuacja na świecie, w Grecji...." Próbowali oni wydobyć od rozmówców informacje dotyczące lokalnego środowiska, miejsca spotkań, znajomych jak również "relacji" ze skrajną prawicą. Poza pytaniami odnoszących się do faktycznego powodu przybycia funkcjonariusze, w celu podtrzymania rozmowy i "rozluźnienia" atmosfery zadawali pytania nie mającego żadnego znaczenia, przykładowo: "czy policja was dobrze traktowała w areszcie..", "kto był odpowiedzialny za pożywienie na obozie...".

Po wyborach samorządowych z poślizgiem ruszyła dyskusja wokół projektu budżetu miejskiego na rok 2011. Opóźnienie tłumaczy się zmianami u steru władzy. Nad nowym budżetem miała dyskutować nowo wybrana rada. Jednak pogarszający się stan finansów Poznania, zwłaszcza pogłębiające się zadłużenie, zmuszające do oszczędności, sugeruje, że debata na ten temat przed wyborami, obecnemu układowi władzy z prezydentem Ryszardem Grobelnym na czele, nie była na rękę.

Za nami wybory samorządowe, w Gdańsku zakończone reelekcją Pawła Adamowicza i niemal całkowitym zagarnięciem przez PO Rady Miasta. Taki wynik to oczywiście zła wiadomość dla lokatorów mieszkań komunalnych, jednak trudno mówić tu o jakimkolwiek zaskoczeniu. Spójrzmy prawdzie w oczy: przy obecnej dominacji finansowej Platformy, podporządkowaniu Adamowiczowi miejskich instytucji, przychylności “niezależnych” mediów oraz ordynacji wyborczej blokującej lokalne inicjatywy obywatelskie i promującej duże partie, inny wynik był zwyczajnie niemożliwy. Wybory nie były ani wolne, ani uczciwe, ani demokratyczne, co bardzo źle świadczy o stanie naszego społeczeństwa po 20 latach od rzekomego “odzyskania wolności”.

 Dobrze, że cały ten wyborczy cyrk dobiegł już końca, bo przez najbliższy czas nie będziemy już musieli oglądać festiwalu hipokryzji, w ramach którego Urząd Miasta kłamie o liczbie zbudowanych mieszkań komunalnych, dziennikarze jak ognia unikają pytania obecnego prezydenta o podwyżki czynszów, sam zainteresowany opowiada, że jego konikiem jest społeczeństwo obywatelskie oraz przypomina, że ma na imię Paweł – z plakatów i z koszulek zaciągniętych na biuściaste blond-licealistki.

Niezwykle serio traktuję budowę społeczeństwa obywatelskiego – mówił przed wyborami Paweł Adamowicz i zapowiadał, że jego administracja dołoży wszelkich starań, aby usprawnić proces konsultacji społecznych i lepiej informować mieszkańców o swoich planach. Szumnie zapowiadana budowa społeczeństwa obywatelskiego, która miała być “konikiem” Adamowicza okazała się być cherlawą szkapą, i to już w kilka tygodni po wyborach.

Oto prawa ręka Adamowicza – Maciej Lisicki – otrzymał zaproszenie do uczestnictwa w debacie “Kontener – narzędzie segregacji społecznej?”, na której miałby szansę przedstawić swoje zamierzenia odnośnie budowy w Gdańsku osiedla kontenerowego oraz zastanowić się nad argumentami osób uznających takie plany za niedopuszczalne. Na łamach mediów Lisicki zapewniał, że nie uchyli się od merytorycznej dyskusji, jednak kiedy przyszło co do czego odmówił udziału w debacie zasłaniając się szeregiem niepoważnych wymówek.

23 grudnia na centralnym deptaku w Katowicach odbył się happening. Jego uczestnicy protestowali przeciwko zwiększeniu podatku VAT w kontekście obarczania społeczeństwa kosztami kryzysu i trwającego w Polsce od czasu transformacji ustrojowej procesu, którego konsekwencją jest stale zwiększająca się przepaść pomiędzy bogatymi, a biednymi, utrata przywilejów socjalnych i praw pracowniczych.

Podczas trwania akcji przechodnie mogli usłyszeć wystosowaną przez pomocników Mikołaja mowę, oraz otrzymać ulotki wraz z rózgami. Akcja spotkała się z dużym entuzjazmem przechodniów i przebiegła bez zakłóceń.

Dziś przez centrum handlowym „Stary Browar” w Poznaniu grupa działaczy Inicjatywy Pracowniczej i Federacji Anarchistycznej zorganizowała akcję pod hasłem „Solidarni z pracownikami handlu i usług”. Rozdano kilkaset ulotek, w których przeczytać mogliśmy, że okres przedświąteczny to wzmożony ruch w sklepach i punktach usługowych zatem, szczególnie trudny dla pracownic i pracowników tego typu placówek, kiedy normy prawa pracy są często łamane.

Przeciwko G8

10 maja 2002 r. Dział: Archiwalia

Państwo i globalny kapitalizm są źródłem biedy, bezrobocia i pogarszających się warunków życia, coraz gorszego dostępu do opieki zdrowotnej i edukacji dla szerokich warstw społecznych. Globalny kapitalizm tworzy nierówności które zmuszają miliony ludzi z Trzeciego Świata do podjęcia prób migracji do bogatego Zachodu. Koncerny międzynarodowe dążą do maksymalnego obniżenia płac swoich pracowników przez przenoszenie fabryk do krajów, gdzie reżim autorytarny nie pozwala tworzyć związków zawodowych, lub zatrudniając zdesperowanych "nielegalnych" imigrantów którzy zmuszeni są pracować za grosze.

W niedzielę 13 grudnia na łódzkim Pasażu Rubinsteina zebrało się około 50 przedstawicieli łódzkich środowisk anarchistycznych, lewicowych i antyfaszystowskich wspierani przez gości z Niemiec i warszawską sambę, która wspólnie z łódzkim Rythms of Resistance rozgrzewała uczestników protestu. Protest przeciwko przemocy państwa, zwołany w przeddzień rocznicy wprowadzenia stanu wojennego miał związek z zabójstwem 46 – letniego Łodzianina przez pijanego funkcjonariusza wydziału kryminalnego łódzkiej policji, w zeszły czwartek.

Kraków: Happeningiem w VAT

16 grudnia 2010 r. Dział: Małopolskie

My, poddani najjaśniej nam panującej „Platformy Obywatelskiej” przykładnie  sami obcięliśmy sobie podniesiony VAT! Do radosnego obcinania zaprosiliśmy też mieszkańców Królewskiego Stołecznego Miasta Krakowa.

Do akcji włączył się sam premier Donald Tusk, który wielkimi nożycami pokazywał, że obcinanie wcale nie musi boleć. Rozdawaliśmy też pakowane bułki, już obcięte o nową stawkę vat, by symbolicznie pokazać, że nasze żołądki muszą skurczyć się tylko trochę. Uważamy, iż wielce właściwa jest polityka rządu, który w budżecie na rok 2011 zwraca uwagę na kwestie tak ważne dla interesu społecznego jak podniesienie ilości środków dla Sejmu i Senatu o jedyne 9%, zwiększenie budżetu kancelarii prezydenta RP Bronisława Komorowskiego czy wydanie bagatela kilku miliardów złotych na wojsko. Z radością weźmiemy na siebie ciężar podniesionego VAT-u i ograniczenia świadczeń socjalnych. Zaciśniemy pasa o jeszcze kilka dziurek!

Strona 64 z 65