Zapowiedzi

14 czerwca warszawa – Trouble: pokaz filmów antyrepresyjnych i antywięziennych

/english below/

Warszawska grupa Anarchistycznego Czarnego Krzyża i ADA Puławska zapraszają serdecznie na pokaz filmów o tematyce antyrepresyjnej i antywięziennej!

Pokaz filmów odbywa się w ramach obchodów 11 czerwca, czyli Międzynarodowego Dnia Solidarności z Mariusem Maisonem i Uwięzionymi odbywającymi wieloletnie wyroki (https://june11.noblogs.org)

Chcemy wspólnie obejrzeć dwa krótkie filmy stworzone przez grupę sub.media w ramach cyklu „Trouble”, a potem wspólnie zastanowić się nad tym, co te filmy pokazują, jakie problemy nagłaśniają i jakich struktur wsparcia potrzebujemy w naszych działaniach.

Widzimy się w piątek, 14 czerca w Centrum Społecznym ADA Puławska (Warszawa, Puławska 37). Na miejscu będzie także antyrepresyjne i antywięzienne distro, dla każdej osoby, która po projekcji i dyskusji zapragnie dodatkowo zgłębić ten temat!

Po projekcji zapraszamy na koncert 🙂

Filmy w języku angielskim z polskimi napisami.

O filmach:

# Trouble #4 No justice… just us / 31,5 min / 2017
Nie ma sprawiedliwości…. tylko my: ochrona ruchu przed represjami państwowymi

Walka o nowy, lepszy świat nie jest dla słabych serc. Ruchy zbiorowego wyzwolenia, jeśli będą skuteczne, nieuchronnie staną w obliczu represji. Instytucjonalne filary dominacji i wyzysku są dobrze zakorzenione w społeczeństwie, dobrze znają się na manipulacji i są całkowicie bezwzględne w swoich wysiłkach, aby zmiażdżyć wszelkie zagrożenia dla ich legitymizacji. W tym krytycznym momencie w historii nasze ruchy stają w obliczu niezwykle potężnych wrogów, którzy używają różnych wyrafinowanych metod, aby zdyskredytować, zakłócić i zniechęcić do oporu. Ruchy skrajnie prawicowych populistów, podsycane przez korporacyjne podżeganie do strachu i neofaszystowską propagandę, coraz częściej uciekają się do gwałtownych ataków z użyciem siły wobec swoich postrzeganych wrogów. I jakby tego było mało…. za tymi nowymi ruchami reakcyjnymi, twardo stoi sama władza państwa – jej zmilitaryzowana policja, rasistowski system prawny i rozległa sieć więzień. Jednak pomimo tej przerażającej atmosfery politycznej, nasze ruchy wciąż się rozwijają. Nasz przyszły sukces i rozwój wymaga, abyśmy rozwinęl/łyi zdolność przewidywania strategii i taktyki, które państwo wykorzysta przeciwko nam, zbudowały/li naszą własną infrastrukturę do obrony przed tymi atakami oraz włączyli/ły tak ważną solidarność i kolektywną obronę do wszystkich aspektów naszej organizacji. W tym odcinku Trouble, anarchistyczne media przeprowadzają zbiorowe wywiady z szeregiem osób zaangażowanych w obronę prawną i solidarność z wuwięzionymi oraz przyglądają się niektórym sposobom budowania ruchów, które są bardziej odporne na represje państwa.

# Trouble #20 Inside-Out: Against Prison Society / 35,5 min / 2019

Więzienie jest podstawą władzy państwowej i kotwicą kapitalistycznych relacji społecznych. Jest to podstawowe zagrożenie, które zmusza nas do zaakceptowania codziennego reżimu wyzysku I nadużyć. To świątynia władzy i pomnik daremności. To kamery, czujniki ruchu i ściany z grubego betonu owinięte drutem kolczastym. To ciągły eksperyment w tworzeniu struktur na wzór wojskowy i psychologii. To sklepik prowadzony na odzyskanej pracy niewolniczej. To wymuszona separacja, która rozdziela rodziny i bliskich. To ostatni gówniany przystanek, zanim zostaniesz deportowany/a z powrotem do życia, przed którym uciekłaś/eś. To rozległe miejsce pracy, gdzie strażnicy zarabiają na życie trzymając ludzi w klatkach. Jest to sterylna kapsuła czasu, w której jednostki są porywane z teraźniejszości i wrzucane do otchłani przez lata.

Dla tych, którzy są w środku, walka z więzieniami jest często walką o przetrwanie; jest to ciągła walka o zachowanie wszelkiej godności w miejscu, które ma na celu zmiażdżenie cię. Dla osób z zewnątrz jest to walka o przełamanie barier zinstytucjonalizowanej izolacji – fizycznej, technicznej czy biurokratycznej. To walka o budowanie i utrzymywanie relacji z tymi, o których państwo by zapomniało. Więzienia budowane są tak, aby były nieprzenikalnymi fortecami. Walka o ich zniesienie jest zniechęcająca. Ale bez względu na to, czy jesteś wewnątrz, czy na zewnątrz, ich dalsze istnienie jest zniewagą dla samej idei wolności…. i to taką, która wymaga oporu.

***
* Czym jest ADA Puławska?

ADA Puławska to mieszczący się przy ulicy Puławskiej 37 w Warszawie Aktywny Dom Alternatywny, pełniący funkcję autonomicznego centrum społeczno-kulturalnego. Swoją działalność A.D.A. PUŁAWSKA opiera w całości na oddolnej aktywności społecznej. Przyjmując zasadę non-profit, przy Puławskiej 37 stworzona została przestrzeń wspierająca niekomercyjne działania społeczne i kulturalne, inicjowane przez niezależne jednostki, grupy i organizacje. Wszystkie osoby zaangażowane w A.D.A. PUŁAWSKA działają tu jako wolontariusze i wolontariuszki, w ramach kolektywu zorganizowanego niehierarchicznie i podejmującego decyzje bazując na zasadach demokracji uczestniczącej.

Obecnie w A.D.A. PUŁAWSKA funkcjonują: świetlica, sala koncertowo-teatralna, kino, galeria V9, freeshop (wymiennik), warsztat, sala lekcyjna (Autonomiczna Przestrzeń Edukacyjna), ogródek miejski oraz pracownie i warsztaty, z których można korzystać bezpłatnie.

* Jak się z nami skontaktować?

Jeśli chcesz się z nami skontaktować napisz do nas wiadomość na adres ada.event[at]riseup.net (koncerty, wydarzenia) lub pulawska37[at]riseup.net . Możesz też przyjść na nasze spotkanie, żeby przedstawić swój pomysł na wydarzenie lub opowiedzieć o swojej inicjatywie. Zapraszamy w każdą środę o 20:30 (prosimy wcześniej zapowiedzieć się mailowo).

* Gdzie sprawdzić co dzieje się na Adzie?

www: http://adapulawska.noblogs.org/
facebook: https://www.facebook.com/adapulawska/
facebook APE: https://www.facebook.com/ape.edu/
facebook V9: https://www.facebook.com/GaleriaV9/
lista mailingowa: pulawska37[at]riseup.net
mail (koncerty, wydarzenia): ada.event[at]riseup.net

***
*Anarchistyczny Czarny Krzyż

Anarchistyczny Czarny Krzyż (ACK) to międzynarodowa sieć grup anarchistycznych i indywidualnych osób zaangażowanych w działania solidarnościowe z uwięzionymi, oraz w szerszą walkę przeciwko represjom.

Jako ACK wspieramy rewolucjonistki, anarchistów i wszystkie osoby złapane w pułapkę systemu więziennego. Wspieramy i nagłaśniamy wszelkie wysiłki samoorganizacji i oporu, jakich podejmują się uwięzione i uwięzieni. Staramy się być dla nich oparciem poprzez akcje pisania listów, odwiedziny, organizowanie pomocy prawnej, materialnej i finansowej. Organizujemy demonstracje, kampanie solidarnościowe i informacyjne, domagamy się ich uwolnienia. Wydajemy także publikacje i biuletyny, w których opisujemy nie tylko indywidualne historie i represje, ale informujemy również o realiach systemu penitencjarnego i problemach całego systemu klasowego, który tworzy więzienia i więźniów. Wielu i wiele z nas angażuje się we wspracie emocjonalne uwięzionych i osób doświadczających represji. Wierzymy, że naszą bronią jest przyjaźń i solidarność. We wszystkich naszych działaniach obecne jest pragnienie nawiązania trwałego połączenia pomiędzy osobami “na zewnątrz” i tymi “w środku”.

www.przeciwkowiezieniom.noblogs.org
www.ack.most.org.pl
ACK Warszawa: ack.waw[at]riseup.net

14 czerwca o 18:00, ADA Puławska (ul. puławska 37)

*** ENG ***
Warsaw Anarchist Black Cross and ADA Puławska Collective have the pleasure of inviting you to the screening of films on anti-repression and anti-prison issues!

The screening of the films takes place as part of the celebration of June 11th – International Day of Solidarity with Marius Maison and Long-Term Prisoners (https://june11.noblogs.org).

We want to watch two short films created by sub.media group as part of the “Trouble” series together and then think about what these films show, what problems they raise and what kind of structures we need in our activities.

We see each other on Friday, June 14th at the ADA Puławska Social Center (Warsaw, 37 Puławska Street). There will also be an anti-repression and anti-prison distro on the spot, for every person who wants to explore this topic after the screening and discussion!

After the screening we invite you to the concert 🙂

Films in english with polish subtitles.

About the films:

TROUBLE # 4: NO JUSTICE… JUST US
No Justice… Just Us: Movement Defense Against State Repression

The struggle for a new, better world is not for the faint of heart. Movements of collective liberation, if they are effective, will inevitably face repression. The institutional pillars of domination and exploitation are well-entrenched in society, well-versed in manipulation, and utterly ruthless in their efforts to crush any and all threats to their legitimacy. At this critical juncture in history, our movements are confronted by incredibly powerful enemies, who use a variety of sophisticated methods to discredit, disrupt and deter resistance. Far-right populist movements, goaded on by corporate fear-mongering and neo-fascist propaganda, are increasingly resorting to violent vigilante attacks against their perceived enemies. And as if this wasn’t enough… standing firmly behind these new reactionary movements lies the naked power of the state – namely its heavily-militarized police, racist legal system and vast network of prisons. Yet despite this terrifying political atmosphere, our movements continue to grow. Our future success and growth demands that we develop the capacity to anticipate the strategies and tactics that the state will use against us, build our own infrastructure to defend against these attacks, and incorporate meaningful solidarity and collective defence into all facets of our organizing. In this month’s episode of Trouble, anarchist media collective subMedia interviews a number of individuals engaged in legal defence and prisoner solidarity, and looks at some of the ways we can begin to build movements that are more resiliant in the face of state repression.

TROUBLE 20: INSIDE-OUT

Prison is the foundation of state authority and the anchor of capitalist social relations. It’s the baseline threat that coerces us into accepting a daily regimen of exploitation and abuse. It’s a shrine to power and a monument to futility. It’s cameras, motion sensors, and walls of thick concrete wrapped in concertina wire. It’s an ongoing experiment in regimentation and psychology. It’s a sweatshop run on reclaimed slave labour. It’s a forced separation that rips up families and tears loved ones apart. It’s the last shitty stop before you’re deported back to the life you fled. It’s a sprawling job site, where unionized guards earn a living by keeping human beings in cages. It’s a sterile time capsule, where individuals are kidnapped from the present and thrown into limbo for years on end.

For those inside, the struggle against prisons is often a struggle for survival; it’s a constant fight to preserve whatever dignity you can in a place that’s designed to grind you down. For those on the outside, it is a struggle to break through the barriers of institutionalized isolation – whether physical, technical, or bureaucratic. It’s a battle to build and maintain relationships with those the state would have you forget. Prisons are constructed to be impenetrable fortresses. The fight for their abolition is a daunting one. But no matter if you’re on the inside or the outside, their continued existence is an affront to the very notion of freedom… and one that demands resistance.

June 14th at 6 pm at ADA Puławska (Puławska Street 37)

Udostępnij tekst

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *