Serwis Informacyjny - Polska Wyróżnione

Związki zawodowe żądają nowej tarczy antykryzysowej, która obroni ludzi pracy a nie jedynie biznes

Demonstracja związkowa "Ogólnopolskie dni protestu" (Warszawa, 14.09.2013r.)

Demonstracja związkowa “Ogólnopolskie dni protestu” (Warszawa, 14.09.2013r.)

(aktualizacja podpisanych Komisji) Ostatnie tygodnie pandemii koronawirusa ujawniają, dzięki komu nasze społeczeństwo może przetrwać. To pracujący w logistyce, ochronie zdrowia, handlu, poczcie i w innych branżach ratują Polskę przed zapaścią. Równocześnie kierownicy przedsiębiorstw, właściciele, finansiści i politycy izolują się w swoich domach. Mogą sobie na to pozwolić, gdyż podstawowe środki utrzymania wciąż są wytwarzane i dostarczane przez armię pracowników, którzy niejednokrotnie są zatrudnieni za najniższe płace i w najgorszych warunkach. Obecnie, dodatkowo narażają się na chorobę i utratę życia. Od dekad elity pomniejszają znaczenie pracowników dla funkcjonowania społeczeństwa. Kiedy domagamy się zabezpieczeń socjalnych i wyższych płac, słyszymy, że sami mamy zadbać o siebie. Dziś elity wmawiają nam jednak, że to my musimy pracować i zadbać o ich dobrostan i że bez nas ten kraj stanie.

Rząd, wykorzystując sytuację załamania spowodowanego pandemią, uchwalił tarczę antykryzysową. Jej celem jest dalsze pogarszanie warunków pracy i kolejne przywileje dla biznesu. Obecne propozycje rzekomo socjalnego rządu nie różnią się od polityki zaciskania pasa, jakiej doświadczyliśmy po recesji z 2008 r. Wówczas za spełnienie oczekiwań biznesu w kwestii wzrostu zysków pracownicy zapłacili uelastycznieniem czasu pracy, podnoszeniem wieku emerytalnego, rozpowszechnieniem umów cywilnoprawnych i outsourcingu, zamrożeniem płac oraz wydłużeniem okresów rozliczeniowych. Zmiany te miały być tymczasowe, lecz do dzisiaj nie zostały zniesione. Gdyby nie polityka obniżania płac i obniżania podatków najbogatszym, aktualna sytuacja na rynku pracy i w ochronie zdrowia nie byłaby tak dramatyczna. Politycy nie mają pojęcia, jak wygląda sytuacja w zakładach, a swoimi działaniami tylko ją pogarszają.

Nikt o nas nie zadba. Rząd i kierownictwa przedsiębiorstw już próbują wykorzystać związki zawodowe, by wymusić ich zgodę na kolejne cięcia. Rolą związków nie jest wspieranie polityki cięć, lecz obrona interesów pracowników. Musimy samemu określić nasze potrzeby, a nie godzić się na kolejne plany oszczędnościowe lub utwierdzać załogi w przekonaniu, że nic nie da się zrobić. Bez zaangażowania siły związków zawodowych przeciwko kolejnym obostrzeniom możemy się spodziewać kolejnych lat pracy bez wytchnienia i bez perspektyw. Nie stać nas na kolejne wyrzeczenia. W obliczu antypracowniczej polityki rządu, który w swoich działaniach wspiera jedynie prywatne firmy, stworzyliśmy pracowniczą tarczę antykryzysową. Realizacja poniższych żądań jest w stanie uchronić pracowników przed kryzysem, na który próbują nas skazać elity.

Oto 13 postulatów składających się na proponowaną przez nas pracowniczą tarczę antykryzysową:

1. Skrócenie dnia pracy do siedmiu godzin bez obniżenia płac w celu ograniczenia bezrobocia.

2. Stałe umowy na czas nieokreślony dla wszystkich zatrudnionych. Umowy-zlecenia, umowy o dzieło, samozatrudnienie, praca tymczasowa i na czas określony uniemożliwiają realne dbanie o bezpieczeństwo i higienę podczas pracy i zmuszają pracowników do przychodzenia do pracy, kiedy są chorzy.

3. Wprowadzenie wysokości płac zgodnie z regułą 3:1. Oznacza ona, że najwyższa płaca w przedsiębiorstwie nie może być wyższa niż trzykrotność najniższej. Rozwiązanie to pozwala na dokonanie oszczędności w funduszu płac.

4. Uproszczenie procedury sporu zbiorowego. Należy zapewnić wszystkim pracującym faktyczny dostęp do konstytucyjnie chronionego prawa do strajku. W tym celu konieczne jest uproszczenie fazy rokowań i zniesienie obowiązku przeprowadzenia referendum strajkowego.

5. Umożliwienie związkom zawodowym udziału w firmowych „sztabach kryzysowych”, w których ustalane są procedury dotyczące bezpieczeństwa pracowników i organizacji pracy w czasie kryzysu, takich jak obecna epidemia. Obecnie w pracy „sztabów” często biorą udział wyłącznie przedstawiciele pracodawcy z pominięciem organizacji związkowych.

6. Bezterminowe zawieszenie pomocy publicznej dla dużych prywatnych przedsiębiorstw prowadzących działalność w Specjalnych Strefach Ekonomicznych. Beneficjenci pomocy państwa z branży produkcyjnej, którzy zanotowali zyski powyżej 50 mln zł w ostatnim roku, powinni przestawić produkcję na pomoc niedofinansowanym systemom opieki medycznej (respiratory i sprzęt ochrony indywidualnej) po kosztach wytworzenia materiału.

7. Wprowadzenie regularnej dezynfekcji zakładów. Dezynfekcja zakładów powinna się odbywać, kiedy pracowników nie ma na miejscu. Czas dezynfekcji powinien być przystosowany do ilości osób zatrudnionych i wielkości zakładu. Za ten okres pracownicy powinni otrzymywać w pełni płatne postojowe. Całkowita dezynfekcja zakładu powinna mieć miejsce po każdym przypadku zarażenia koronawirusem.

8. Wzrost wysokości zasiłków dla bezrobotnych, wydłużenie okresu ich wypłacania i powszechne prawo do otrzymywania takiego zasiłku dla wszystkich bezrobotnych.

9. Powszechne prawo do ubezpieczenia zdrowotnego i bezpłatnych świadczeń z systemu ochrony zdrowia.

10. Ochrona emerytur i podniesienie wysokości minimalnej emerytury. Należy dążyć do stworzenia systemu emerytalnego, który zapewnia osobom starszym godne świadczenia umożliwiające pokrycie kosztów utrzymania.

11. Zamrożenie czynszów i opłat za mieszkanie, wstrzymanie eksmisji. W związku z kryzysem zagrożenie eksmisją będzie dotyczyć tysięcy ludzi. Masowe eksmisje jedynie pogłębią społeczną zapaść.

12. Przyznanie finansowaniu publicznej ochrony zdrowia priorytetu po stronie wydatków państwa.

13. Stworzenie programu fiskalnego wsparcia sektora opieki.

Zamiast „tarczy”, która chroni elity władzy i uderza w pracowników, żądamy lepszych warunków pracy, płacy i zabezpieczeń socjalnych. Obecny kryzys daje szansę na zmianę priorytetów gospodarczych. Zamiast coraz większych zysków dla najbogatszych żądamy dobrobytu dla wszystkich.

W związku z powyższym wzywamy wszystkie małe i duże związki zawodowe, federacje związków, sekcje branżowe, grupy i społeczników działających na rzecz ludzi pracy do wspólnej mobilizacji. Apelujemy o solidarność i współpracę w tych zakładach, gdzie pracownicy reprezentowani są przez kilka związków zawodowych.

Wzywamy do blokowania przez związki wszelkich prób wydłużania okresów rozliczeniowych, obniżania wynagrodzeń i zwolnień grupowych. Naszą odpowiedzią na te działania pracodawców powinno być wszczynanie sporów zbiorowych w celu zachowania stanu zatrudnienia i poziomu płac. Koszta obecnego kryzysu powinny zostać w pierwszej kolejności pokryte z bogactwa, które przez ostatnie 10 lat wytworzyli ludzie pracy, a które w większości zostało przechwycone przez pracodawców i właścicieli firm w formie zysków i dywidend. Kolejnym krokiem antykryzysowym powinno być ograniczenie nierówności płacowych i realizacja powyższych postulatów gwarantujących zachowanie siły nabywczej społeczeństwa.

Postulujemy tworzenie międzyzwiązkowych sztabów antykryzysowych na poziomie zakładów, branż i sektorów, o charakterze lokalnym i regionalnym. W obliczu obecnych ataków na elementarne zdobycze społeczne związki powinny zacząć przygotowywać się do podjęcia działań protestacyjnych włącznie ze strajkiem generalnym. Władze łamiąc prawo i konstytucję, przestały nas reprezentować. Biznes interesuje jedynie zysk zagarniany przez garstkę właścicieli firm. W sytuacji kryzysu to związki zawodowe powinny wziąć odpowiedzialność za kraj.

Komisja Krajowa OZZ Inicjatywa Pracownicza

Międzyzakładowy Związek Zawodowy Pracowników „Zjednoczeni”
Zarząd Zakładowy ZZ “Przeróbka” w LW Bogdanka
Międzyzakładowa Organizacja Związkowa NSZZ Solidarność Amazon Polska
Organizacja Międzyzakładowa NSZZ Solidarność przy Castorama Polska Sp z oo
Organizacja Zakładowa NSZZ Solidarność nr 677 w Centrum Sztuki Współczesnej Zamek Ujazdowski
Związek Zawodowy Pracowników Spółki Koleje Wielkopolskie
Komisja Zakładowa Związku Zawodowego Aktorów Polskich przy Teatrze Polskim w Poznaniu
Związek Zawodowy Nauczycieli Akademickich Akademii Sztuki w Szczecinie

Komisja Międzyzakładowa OZZ Inicjatywa Pracownicza przy Volkswagen Poznań
Komisja Międzyzakładowa OZZ Inicjatywa Pracownicza przy Amazon Fulfillment Poland Sp. z.o.o.
Komisja Zakładowa OZZ Inicjatywa Pracownicza przy Danfoss Poland Sp. z o.o.
Komisja Zakładowa OZZ Inicjatywa Pracownicza przy Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN
Komisja Zakładowa OZZ Inicjatywa Pracownicza przy Zachęcie – Narodowej Galerii Sztuki
Komisja Zakładowa OZZ Inicjatywa Pracownicza przy Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie
Komisja Zakładowa OZZ Inicjatywa Pracownicza przy TR Warszawa
Komisja Zakładowa OZZ Inicjatywa Pracownicza przy Staromiejskim Domu Kultury
Komisja Tymczasowa OZZ Inicjatywa Pracownicza przy Domu Kultury Zacisze w Dzielnicy Targówek m.st. Warszawy
Komisja Dziennikarek i Dziennikarzy OZZ Inicjatywa Pracownicza
Komisja Zakładowa OZZ Inicjatywa Pracownicza przy Uniwersytecie Warszawskim
Komisja Międzyzakładowa OZZ Inicjatywa Pracownicza przy Polskiej Akademii Nauk i Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie
Komisja Zakładowa OZZ Inicjatywa Pracownicza przy Centrum Sztuki Współczesnej Zamek Ujazdowski
Komisja Zakładowa OZZ Inicjatywa Pracownicza przy Teatrze Żydowskim w Warszawie
Komisja Międzyzakładowa OZZ Inicjatywa Pracownicza NGO
Komisja Zakładowa OZZ Inicjatywa Pracownicza Uniwersytet Gdański
Komisja Zakładowa OZZ Inicjatywa Pracownicza przy Miejskich Wodociągach i Kanalizacji w Bydgoszczy
Komisja Międzyzakładowa OZZ Inicjatywa Pracownicza Sektora Edukacji Województwa Kujawsko-Pomorskiego
Komisja Zakładowa OZZ Inicjatywa Pracownicza przy UMK w Toruniu
Komisja Zakładowa OZZ Inicjatywa Pracownicza przy Uniwersytecie Jagiellońskim
Warszawska Komisja Środowiskowa OZZ Inicjatywa Pracownicza
Komisja Zakładowa OZZ Inicjatywa Pracownicza w Narodowym Starym Teatrze w Krakowie
Komisja zakładowa OZZ Inicjatywa Pracownicza przy RDOŚ w Lublinie
Komisja Zakładowa OZZ Inicjatywa Pracownicza przy Uniwersytecie Warszawskim
Komisja Zakładowa OZZ Inicjatywa Pracownicza przy Szpitalu Klinicznym Przemienienia Pańskiego
Komisja Środowiskowa OZZ Inicjatywa Pracownicza w Krakowie
Komisja Zakładowa OZZ Inicjatywa Pracownicza Uniwersytet Gdański
Komisja Zakładowa OZZ Inicjatywa Pracownicza przy Uniwersytecie Wrocławskim
Komisja Zakładowa OZZ Inicjatywa Pracownicza przy Teatrze Żydowskim w Warszawie
Komisja Zakładowa OZZ Inicjatywa Pracownicza przy Teatrze Rozrywki
Komisja Zakładowa OZZ Inicjatywa Pracownicza przy Teatrze Polskim we Wrocławiu
Komisja Środowiskowa Pracownic i Pracowników Kultury OZZ Inicjatywa Pracownicza
Komisja Zakładowa OZZ Inicjatywa Pracownicza przy Teatrze Powszechnym im. Zygmunta Hübnera
Komisja Zakładowa OZZ Inicjatywa Pracownicza Uniwersytet Gdański
Komisja Międzyzakładowa przy Avon Distribution Polska Sp. z o.o.
Komisja Zakładowa Związku Zawodowego Aktorów Polskich przy Teatrze Polskim w Poznaniu
Komisja Międzyzakładowa przy Teatrze Ósmego Dnia
Komisja Międzyzakładowa OZZ Inicjatywa Pracownicza przy Zespołach Żłobków w Poznaniu

www.ozzip.pl

Udostępnij tekst

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *