WyróżnioneFAZapowiedzi

Wezwanie do akcji solidarnościowych

Od kilku miesięcy jesteśmy świadkami politycznej gry pomiędzy Unią Europejską, Rosją, Polską i Białorusią. Jak często w ubiegłych latach, narzędziem mocarstw stały się osoby pozbawione swoich domów i szukające lepsze życia.
Traktowani w tym konflikcie jak narzędzia ponoszą bezpośrednie jego koszty. Umierają na granicy, są torturowane, bite, gwałcone i wykorzystywane w każdy możliwy sposób. Sytuacja w jakiej się znajdują jest bezpośrednim skutkiem polityki antymigracyjnej Unii Europejskiej, co bez skrupółów wykorzystuje reżim Łukaszenki.

Jako ruch no borders w Polsce, chcemy zaprosić do skoordynowanych działań wszystkie grupy w Europie, którym bliska jest idea świata bez granic. Chcemy wywrzeć nacisk na władze Polski i Unii Europejskiej. To jaką formę przybiora Wasze działania pozostawiamy już Wam. Demonstracje i pikiety pod polskimi ambasadami i konsulatami, zapalanie zniczy, akcje grafficiarskie, banery, soliparty, benefity, happeningi i wszelkie inne działania, niech staną się częścią naszego sprzeciwu wobec militaryzacji granic i ograniczenia prawa do przemieszczania się.

Nasza walka rozgrywa się na wielu płaszczyznach. Z jednej strony jest mocno zakorzeniona w naszym życiu – dotyczy przestrzeni w jakiej się znajdujemy, ludzi i naszych codziennych relacji.
Jednocześnie ruchy oddolne, stojące w kontrze do państw, wielkiego biznesu i wszelkich ideologii, opierających się na zniewoleniu; są w stanie przynieść globalną zmianę, która jest  światu niezbędna.
Budowanie społeczności i solidarność, często nie są tak spektakularne, jak opresja państwa. Łatwiej policzyć czołgi, żołnierzy i miliardy wydawane na utrzymanie tego systemu. Pomimo to, rezultaty działań oddolnych grup często są trwalsze i w dłuższej perspektywie zmieniają dużo więcej. Nawet to, co wydawało się niezmienialne. Nasze działania często wydają się nam przypominać iskry, które rozbłyskując przez chwilę gasną w ciemności. To jednak iskry wzniecają ogień!

Czas: 22.11.2021-19.12.2021

Jeśli masz pytania, uwagi, pomysły lub po prostu chcesz się z nami skontaktować pisz na: no_borders_team[at]riseup.net

[zdjęcie: baner na Urzędzie Wojewódzkim w Poznaniu]


 

Call for solidarity actions

For several months we have been witnessing a political game between the European Union, Russia, Poland and Belarus. As often in previous years, people deprived of their homes and looking for a better life, have become the tools of state authorities.

Treated as tools in this conflict, they bear its direct costs. They die at the border, are tortured, beaten, raped and abused in every way possible. The situation they find themselves in is a direct result of the European Union’s anti-immigration policy, which is being used without scruples by the Lukashenka regime.

As the no borders movement in Poland, we want to invite to coordinated activities all groups in Europe who are sharing idea of ​​a world without borders.
We want to put pressure on the Polish and European Union authorities and express solidarity with all travellers. What form your actions will take, we leave to you. Let demonstrations in front of Polish embassies and consulates, lighting candles, graffiti campaigns, banners, soliparties, benefits, happenings and all other activities, should become part of our opposition to the militarization of borders and the restriction of the right to move.

.Our fight takes place on many levels. On the one hand, it is deeply rooted in our lives – it concerns the space we are in, people and our everyday relationships. At the same time, grassroots movements that are in opposition to states, big business and all ideologies based on enslavement; they are able to bring about the global change that is necessary for the world.
Community building and solidarity are often not as spectacular as oppression of the state. It’s easier to count the tanks, troops and billions spent on maintaining it system. Nevertheless, the results of grassroots groups’ activities are often more durable and of a longer duration perspective change much more. Even what seemed permanent.
Our actions they often seem to remind us of sparks which flare for a moment in the darkness. But it is the sparks that cause the fires!

Time: 22.11.2021 – 19.12.2021

If you have any questions, suggestions, ideas or just want to contact us, write to: no_borders_team[at]riseup.net

 

[photo: “No One Is Illegal. Against Fortress Europe” – banner on Provincial Office in Poznań]

Udostępnij tekst

2 komentarze do “Wezwanie do akcji solidarnościowych

  • Co za komuchy ciekawe że nigdy was nie spotkałem ale spokojnie juz sprawdziłem gdzie macie swoje “FC” i nie omieszkam w przyszłym roku pluć wam w twarz przy każdym spotkaniu. Ludzie głoszący takie paszkwile jak wy powinni być pozbawieni obywatelstwa nie dbacie o interes państwowy/narodowy wypad z kraju i tyle się nie podoba to wyjazd anarchiści śmieszni z was tacy anarchiści jak z tych migrantów Mickiewicz… jesteście tak odklejeni że to jest nie porozumienie idźcie lepiej do rodziców gówniarze żeby wam dali na bułkę bo macie 2 lewe ręce do pracy tacy z was anarchiści że nic nie potraficie i dlatego jesteście wyrzutkami społeczeństwa co boli dupa nie ? Nieudacznicy

    Odpowiedz

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *