WyróżnioneZapowiedzi

12 luty, Krosno Odrzańskie – DEMONSTRACJA SOLIDARNOŚCIOWA – DOŚĆ KRYMINALIZOWANIA MIGRACJI!

Chcemy wyrazić solidarność ze wszystkimi osadzonymi w ośrodkach koncentracyjnych. Nie zapomnimy o nich, mimo że władza próbuje zrobić wszystko, by wymazać ich istnienie z publicznej świadomości.

Domagamy się:

 • zaprzestania traktowania osób z doświadczeniem migracji jak przestępców;
 • likwidacji ośrodków koncentracyjnych;
 • przyjęcie przez Unię Europejską i Polskę wszystkich osób, które chcą pozostać na jej terytorium;
 • wstrzymanie deportacji, ze szczególnym naciskiem na deportacje do krajów, gdzie ludzie narażeni są na utratę życia i zdrowia;
 • wdrożenie programów umożliwiających adaptację w nowych krajach;
 • wspólnego stworzenia nowej polityki i całkowitej zmiana systemu, który nie jest dostosowany do wyzwań obecnego świata, takich jak np globalne ocieplenie i związane z nim konsekwencje;
 • wstrzymania budowy muru na granicy polsko-białoruskiej, wymierzonego bezpośrednio w osoby migrujące oraz przynoszącego bezpowrotne zniszczenie Puszczy Białowieskiej.

Migrowanie nie jest przestępstwem. Każda osoba ma prawo do opuszczenia swojego miejsca zamieszkania i szukania lepszego życia w innym. Osoby migrujące nie mogą być traktowane jak przestępcy. Pomimo tego, że osoby migrujące nie popełniły żadnej zbrodni i nie powinny być traktowane jak przestępcy, są ścigane i więzione.

Nie zgadzamy się na kryminalizację migracji!
Nie zgadzamy się na nielegalne pushbacki, będące bezpośrednim zagrożeniem życia!
Nie godzimy się na istnienie ośrodków koncentracyjnych, gdzie ludzie przetrzymywani są miesiącami bez wyroków, w warunkach dużo gorszych niż te w więzieniach!

Prawo do swobodnego przemieszczania się jest jednym z podstawowych ludzkich praw. Przez wieki władcy i rządy próbowały utrzymać kontrolę nad ludźmi ograniczając ich prawo do decydowania o sobie, w tym zmiany miejsca zamieszkania.

Dziś, mogłoby się wydawać, żyjemy w świecie, gdzie prawa człowieka są przestrzegane a mroczne czasy, gdy wąska grupa ludzi mogła decydować o życiu lub śmierci, wolności lub więzieniu innych, należą do przeszłości. Tymczasem na naszych oczach ma miejsce brutalna segregacja ludzi, na tych, którzy są „legalni” i tych „nielegalnych”. Ci „nielegalni” pozbawieni są podstawowych praw; prawa do wolności – bezterminowo więzieni w tzw „ośrodkach detencyjnych”, a często też prawa do życia – zatrzymani po przekroczeniu granicy, często na skraju wyczerpania, wywożeni są z powrotem do lasu i tam porzucani. Wiemy o kilkunastu osobach zamordowanych w ten sposób. Od osób uratowanych w lesie słyszeliśmy o kilkudziesięciu. Nikt nie wie dokładnie ile istnień pochłonął już reżim graniczny.
Osoby, którym udało się złożyć wnioski o azyl i te, które dzięki staraniom wielu osób i grup pomocowych, nie zostały wywiezione do lasu, trafiają do ośrodków koncentracyjnych. Nie wiedzą ile spędzą w nich czasu, nie wiedzą na jakim etapie jest ich procedura, nie mają kontaktu ze swoimi bliskimi ani ze światem zewnętrznym, przetrzymywani są w przeludnionych celach, często nie wiedząc nawet gdzie się znajdują. Tygodnie i miesiące spędzone w tych warunkach wzmagają frustrację i strach przed deportacją lub kolejnymi miesiącami w izolacji.

Uwięzieni są całkowicie pozbawiani możliwości decydowania o sobie, wybór środków protestu jest niewielki. Głodówka i bunt. To są środki ostateczne. Doprowadzeni do skrajności, narażając się na brutalną pacyfikację, stawiają na szali swoje życie w desperackim akcie walki o wolność i godność.

Reżim graniczny ma za zadanie dyscyplinować. Dyscyplinowane są osoby z doświadczeniem migracji, żyjące w ciągłej niepewności i strachu przed deportacją czy zamknięciem w więzieniu. Propaganda antymigrancka pozwala z kolei wzbudzić w społeczeństwie irracjonalny strach przed „obcymi”, który umożliwia wprowadzanie kolejnych stanów wyjątkowych i ograniczeń wolności.
Z tą ideą biegle współpracują wielkie organizacje charytatywne, hojnie dotowane przez biznesmenów i coraz większą ilość polityków. Pod ich działaniami, pozornie dyktowanymi troską o powstrzymanie wzrostu nierówności społecznych, politycznych i ekonomicznych, występujących między najbogatszymi a większością ludzi żyjących na świecie, kryje się jedynie cel utrzymania statusu quo oraz zależności krajów globalnego Południa.

Media zdążyły już przyzwyczaić nas do tego, że wartość ludzkiego życia jest różna i zależeć może tylko od tego po której stronie jakiejś granicy się znajdujemy. Nie zgadzając się na instrumentalne traktowanie ludzi na granicy, łączymy się też w walce z innymi przejawami dyskryminacji w obrębie kapitalistycznego porządku.

SOLIDARNOŚĆ NASZĄ BRONIĄ!


ENGLISH

Migration is not a crime

Enough of criminalizing migration

We want to express our solidarity with all those imprisoned in closed retention centers. Officially they are called centers for foreigners, but we prefer to speak of retention centers, because the conditions in which people live there have nothing to do with what legally should be a center for foreigners.

We will not forget about these people, even though the authorities are trying to do everything in their power to erase their existence from public awareness.

Migrating is not a crime. Everyone have the right to change their place of residence, wherever it is because they are seeking for a better life or not. However, despite the fact that they did not commit any crime, migrants are all over Europe prosecuted and imprisoned.

This is unacceptable! To show our solidarity we decided that we want to pay one of the retention centers a visit.

Saturday 12.02.22: International Demonstration against all retention centres
Meeting point 13:30 in Krosno Odrzańskie, Poland
Bring your banners and friends!

Freedom of movement is one of the basic human rights. For centuries, rulers and governments have tried to keep it under control. Today it seems to us that we live in a world where human rights are respected. But a brutal segregation of people is taking place in front of our eyes, between those who are “legal” and those who are “illegal”. The “illegal” ones are deprived of basic rights; the right to freedom – indefinitely imprisoned in the so-called “detention centers”, and the right to life – people detained after crossing the border, often on the verge of exhaustion, are taken back to the forest and abandoned there. We know about a dozen people murdered in this way, we have heard about several dozen from people rescued in the forest. Nobody knows how many lives have already been consumed by the border regime in Poland and Europe.

People who managed to fill asylum applications and those who, thanks to the efforts of many people and aid groups, were not taken to the forest, end up in closed retention centers. They do not know how much time they will spend there, they do not know at what stage their procedure is, they have no contact with their relatives or the outside world, they are held in overcrowded cells, and often do not even know where they are. The lack of information given to these people about their own case – supposedly there by administrative decree -, and the absence of a real legal framework makes the living conditions inside these centers even worse than in prisons. Weeks and months spent in these conditions, fearing deportation or more months in isolation, increases frustration, depression and bad health conditions. Completely deprived of the power to decide for themselves, they have little choice of means of protest. Hunger strike and revolt. These are the last resort measures. No one who is not brought to extremes chooses to risk their lives by starving themselves or by risking brutal pacification.

Anti-immigration propaganda makes it possible to arouse an irrational fear of “strangers” in society, which enables the introduction of further states of emergency and restriction of freedom not only for migrants, but for all society. Outwardly, entrepreneurs and politicians show concern through generously subsidized charities while in the background, in politics, they do everything to maintain the status quo – namely the dependency of the so-called ‘countries of the global south’. They ignore the fact that this dependency leads to war, inequality in the distribution of resources, flight and migration. Underpinned by media reports, we are becoming more and more accustomed to the fact that a life is worth different amounts depending on which side of the border we stand.

We do not agree to such objectification of people.

We demand:

 • no longer treating people with a migration experience as criminals
 • liquidation of the retention centers
 • admission by the European Union and Poland of all people who want to stay on its territory
 • suspension of ALL deportations
 • implementation of programs enabling adaptation in new countriesjointly creating a new policy and completely changing a system that is not adapted to the challenges of the present world, such as e.g. global warming and its consequences
 • suspension of the construction of a wall on the Polish-Belarusian border, aimed directly at migrants and bringing the irretrievable destruction of the Białowieża Forest

We want nothing less than to destroy the Fortress Europe and an end to the global system of borders.

Thus we make this open-call for an international demo in Krosno Odrzańskie, not far from where one of the most brutal retention center, Wędrzyn, is located.

On February 12th we call all organisations and individuals in solidarity to come and gather in Krosno Odrzańskie!

Bring your banners and friends! Take care of each other. Come prepared and autonomous.
Make sure to wear a mask. There will be food.


DEUTSCH

Migration ist kein Verbrechen

Schluss mit der Kriminalisierung von Migration

Wir möchten unsere Solidarität mit all jenen zum Ausdruck bringen, die in den geschlossenen Auffanglagern inhaftiert sind. Offiziell werden sie zwar als Erstaufnahmeeinrichtungen bezeichnet, wir ziehen es allerdings vor, von Auffanglagern zu sprechen, weil die Bedingungen, unter denen Menschen dort leben, nichts mit dem zu tun haben, was rechtlich gesehen eine Erstaufnahmeeinrichtung sein sollte.

Wir werden diese Menschen nicht vergessen, auch wenn die Behörden alles in ihrer Macht stehende tun, um ihre Existenz aus dem öffentlichen Bewusstsein fernzuhalten.

Bewegungsfreiheit ist kein Verbrechen. Jeder Mensch hat das Recht, den Wohnsitz zu wechseln, sei es, weil er ein besseres Leben sucht oder aus jeglichen anderen Gründen. Doch obwohl sie kein Verbrechen begangen haben, werden Migrant:innen in ganz Europa verfolgt und inhaftiert.

Das ist inakzeptabel! Um unsere Solidarität zu zeigen, haben wir uns entschieden, einem der geschlossenen Auffanglager einen Besuch abzustatten.

Samstag 12.02.22: Internationale Demonstration gegen das Auffanglagern

Bringt eure Transpis und Freund:innen mit!

Bewegungsfreiheit ist eines der grundlegenden Menschenrechte. Jahrhunderte lang haben Herrschende und Regierungen versucht, sie unter Kontrolle zu halten. Heute haben wir den Eindruck, in einer Welt zu leben, in der die Menschenrechte geachtet werden. Aber vor unseren Augen findet eine brutale Trennung statt, zwischen Menschen, die “legal” sind, und denen, die “illegal” sind. Den “Illegalen” werden die grundlegenden Rechte vorenthalten: das Recht auf Freiheit – sie werden auf unbestimmte Zeit in den so genannten “Ausländerzentren” inhaftiert – sowie das Recht auf Leben – die Menschen, die nach dem Grenzübertritt festgenommen werden, sind oft am Rande der Erschöpfung und werden in den Wald zurückgebracht und dort ausgesetzt. Wir wissen von einem Dutzend Menschen, die auf diese Weise ermordet wurden. Wir haben von mehreren Dutzend Menschen gehört, die im Wald in letzer Minute gerettet wurden. Niemand weiß, wie viele Menschenleben das Grenzregime in Polen und Europa bereits gekostet hat.

Menschen, die es geschafft haben, einen Asylantrag zu stellen, und solche, die dank der Bemühungen vieler Hilfsorganisationen und Einzelpersonen nicht in den Wald gebracht wurden, landen in geschlossenen Auffanglagern. Sie wissen nicht, wie viel Zeit sie dort verbringen werden, sie wissen nicht, in welcher Phase der Bearbeitung sich ihr Verfahren befindet, sie haben keinen Kontakt zu ihren Angehörigen oder zur Außenwelt, sie werden in überfüllten Zellen festgehalten und wissen oft nicht mal, wo sie sich befinden. Der Mangel an Informationen, die diese Menschen über ihren eigenen Fall erhalten (der angeblich durch einen Verwaltungserlass geregelt ist), und das Fehlen eines echten rechtlichen Rahmens machen die Lebensbedingungen in diesen Zentren noch schlimmer als in den Gefängnissen. Wochen- und Monatelange Aufenthalte unter diesen Bedingungen, die Angst vor der Abschiebung oder weitere Monate in Isolation verstärken Frustration, Depression und den oft ohnehin schon schlechten Gesundheitszustand. Völlig der Möglichkeit beraubt, selbst zu entscheiden, haben sie kaum eine Wahl der Protestmittel. Hungerstreik und Revolte. Das sind die letzten Mittel, die zur Verfügung stehen. Niemand, der nicht zum Äußersten getrieben wird, bringt sein Leben in Gefahr, indem er hungert oder eine brutale Unterwerfung riskiert.

Die migrationsfeindliche Propaganda schürt in der Gesellschaft eine irrationale Angst vor “Fremden”, die die Einführung weiterer Ausnahmezustände und somit die Einschränkung der Freiheit für die gesamte Gesellschaft ermöglicht.
Nach außen hin zeigen sich Unternehmer- und Politiker:innen durch großzügig subventionierte Wohltätigkeitsorganisationen besorgt während sie im Hintergrund, in der Politik alles daran setzen den Status quo – nämlich die Abhängigkeit der sog. ‘Länder des globalen Südens’ aufrechtzuerhalten. Dabei ignorieren Sie, dass genau diese Abhängigkeit zu Krieg, ungleichheit in der Ressourcenverteilung, Flucht- und Migration führt.
Durch Medienberichte untermauert, gewöhnen wir uns immer mehr daran, dass ein Leben unterschiedlich viel wert ist, jenachdem, auf welcher Seite der Grenze wir stehen.

Eine Solche Objektivierung von Menschen können und dürfen wir nicht weiter zulassen!

Wir fordern:

 • Schluss mit der Kriminalisierung von Menschen mit Migrationserfahrung
 • die Auflösung von Auffanglagern
 • die Aufnahme aller Menschen, die auf dem Gebiet der Europäischen Union und Polens bleiben wollen, durch die Europäische Union
 • Aussetzung ALLER Abschiebungen
 • Umsetzung von Programmen, die eine Integration in neue Länder ermöglichen
 • Gemeinsame Entwicklung einer neuen Politik und vollständige Veränderung eines Systems, das nicht an die Herausforderungen der heutigen Welt angepasst ist, wie z.B. die globale Erwärmung und ihre Folge
 • die Aussetzung des Baus einer Mauer an der polnisch-weißrussischen Grenze, die sich direkt gegen Migrant:innen richtet und die unwiederbringliche Zerstörung des Białowieża-Waldes mit sich bringt

Wir wollen nichts weniger als die Zerstörung der Festung Europa und ein Ende des globalen Grenzsystems.

Deshalb rufen wir alle solidarischen Organisationen und Einzelpersonen zu einer internationalen Demo in Krosno Odrzańskie auf!
Bringt eure Transpis und Freund:innen mit! Kümmert euch umeinander. Kommt vorbereitet und autonom. Tragt unbedingt eine Maske. Es wird Essen geben.


FRENCH

Assez de criminaliser la migration !

Nous voulons exprimer notre solidarité avec toutes les personnes emprisonnées dans les centres de rétention fermés. Officiellement, ils sont appelés “centres pour étrangers”, mais nous préférons parler de centres de rétention car les conditions dans lesquelles ces personnes y vivent n’ont rien à voir avec ce que devrait être légalement un centre pour étrangers.
Nous n’oublierons pas ces personnes, même si les autorités tentent de tout faire pour effacer leur existence de la conscience publique.

Migrer n’est pas un crime. Toute personne a le droit de changer de lieu de résidence, que ce soit parce qu’elle cherche à avoir une vie meilleure ou pour n’importe quelle autre raison. Cependant, bien qu’ils n’aient commis aucun crime, les personnes migrantes sont partout en Europe poursuivies et emprisonnées.
C’est inacceptable ! Pour montrer notre solidarité, nous avons décidé de rendre visite à l’un des centres de rétention.

Samedi 12.02.22 : Manifestation internationale contre les centres de rétention
Rendez-vous à 13:30 à Krosno Odrzańskie, Pologne
Apportez vos bannières et vos ami-es !

La liberté de mouvement est l’un des droits humains fondamentaux. Pendant des siècles, les dirigeants et les gouvernements ont essayé de garder sous contrôle les flux migratoires. Aujourd’hui, il nous semble vivre dans un monde où les droits humains sont respectés. Pourtant une ségrégation brutale des personnes a lieu sous nos yeux, entre celles qui sont “légales” et celles qui sont “illégales”. Les personnes “illégales” sont privées de leurs droits fondamentaux : le droit à la liberté – elles sont emprisonnées indéfiniment dans les “centres de rétention”, et le droit à la vie – après avoir franchi la frontière, les personnes souvent au bord de l’épuisement, sont arretées, ramenées dans la forêt et abandonnées là. Nous connaissons une douzaine de personnes qui sont mortes de cette manière, et nous avons entendu parler de plusieurs douzaines qui ont été secourues dans la forêt. Personne ne peut dire combien de vies ont déjà été arrachées par le régime frontalier Polonais et Européen.

Les personnes qui ont réussi à remplir une demande d’asile et celles qui, grâce aux efforts de nombreuses personnes et groupes d’aide, n’ont pas été rammenées dans la forêt, se retrouvent dans des centres de rétention fermés. Elles ne savent pas combien de temps elles y passeront, elles ne savent pas à quel stade en est leur procédure, elles n’ont aucun contact avec leurs proches ou avec le monde extérieur, détenues dans des cellules surpeuplées, et ne savent souvent même pas où elles se trouvent. Le manque d’informations procurées à ces personnes sur leur propre cas – elles sont enfermées par décret administratif -, et l’absence d’un véritable cadre juridique rendent les conditions de vie à l’intérieur de ces centres encore pires que dans des prisons. Les semaines et les mois passés dans ces conditions, dans la crainte d’une expulsion ou d’autres mois d’isolement, augmentent la frustration, la dépression et les conditions de santé déjà déplorables dès leur arrivée. Totalement privés du pouvoir de décider pour elles-mêmes, elles n’ont guère le choix des moyens de protestation. Grève de la faim et révolte. Ce sont les mesures de dernier recours. Aucune personne qui n’est pas poussée à l’extrême ne choisit de jouer sa vie en s’affamant ou en risquant une pacification brutale.

La propagande anti-immigration permet de susciter une peur irrationnelle des “étrangers” dans la société. Cette peur permet à son tour d’instaurer de nouveaux états d’urgence et de restreindre la liberté non seulement des personnes migrantes, mais de toute la société avec elles. À l’extérieur, les entrepreneurs et les politiciens se montrent préoccupés par des œuvres de charité généreusement subventionnées, tandis qu’en arrière-plan, ils font tout pour maintenir le statu quo – à savoir la dépendance des soi-disant “pays du Sud”. Ils n’ignorent pas pourtant que cette dépendance entraîne la guerre, l’inégalité dans la répartition des ressources, la fuite et la migration. Sous l’influence des médias, nous sommes de plus en plus habitués à ce qu’une vie ait une valeur différente selon le côté de la frontière où nous nous trouvons.

Nous nous opposons à une telle chosification des personnes.

Nous exigeons
– de ne plus traiter les personnes ayant une expérience de la migration comme des criminelles
– la liquidation des centres de rétention
– l’admission par l’Union européenne et la Pologne de toutes les personnes qui veulent rester sur son territoire
– la suspension de TOUTES les déportations
– la mise en place de programmes permettant l’adaptation dans les nouveaux pays
– la création conjointe d’une nouvelle politique et changement complet d’un système qui n’est pas adapté aux défis du monde actuel, comme par exemple le réchauffement climatique et ses conséquences.
– la suspension de la construction du mur à la frontière entre la Pologne et la Biélorussie, visant directement les personnes migrantes et entraînant la destruction irrémédiable de la forêt de Białowieża.

Nous ne voulons rien de moins que la destruction de la forteresse Europe et la fin du système mondial des frontières.

C’est pourquoi nous lançons cet appel ouvert à une manifestation internationale à Krosno Odrzanskie.
Le 12 février, nous appelons toutes les organisations solidaires et les personnes individuelles à venir à cette manifestation ou à soutenir l’action d’une manière ou d’une autre.

Apportez vos bannières et vos ami-es ! Prenez soin les un-es des autres. Venez préparé-es et autonomes. N’oubliez pas de porter un masque. Il y aura à manger.
Si vous souhaitez contribuer à quelque chose, donner un avis, un texte à lire pendant la manifestation (au plus vite pour laisser le temps de traduire en polonais!) ou si vous avez des questions, vous pouvez nous écrire à  no_borders_team@riseup.net

La solidarité est notre arme!


SPAIN

¡Basta de criminalizar la migración!

Queremos expresar nuestra solidaridad con todas las personas encarceladas en centros de retención. Oficialmente, se llaman “centros para extranjeros”, pero nosotros preferimos llamarlos centros de detención cerrados porque las condiciones en las que viven estas personas no tienen nada que ver con lo que debe ser legalmente un centro para extranjeros.
No olvidaremos a estas personas, aunque las autoridades intenten hacer todo lo posible por borrar su existencia de la conciencia pública.

La migración no es un delito. Toda persona tiene derecho a cambiar de lugar de residencia, ya sea porque busca una vida mejor o por cualquier otro motivo. Sin embargo, aunque no hayan cometido ningún delito, las personas migrantes son perseguidas y encarceladas por toda Europa.
¡Esto es inaceptable! Para mostrar nuestra solidaridad, decidimos hacerle una visita a uno de los centros de retención.

Sábado 12.02.22: Manifestación internacional contra los centros de retención
Encuentro a las 13:30 en Krosno Odrzańskie, Polonia
¡Trae tus pancartas y a tus amig@s!

La libertad de circulación es uno de los derechos humanos fundamentales. Durante siglos, los gobernantes y los gobiernos han intentado mantener los flujos migratorios bajo control. Hoy parece que vivimos en un mundo donde se respetan los derechos humanos. Sin embargo, se está produciendo una brutal segregación de personas ante nuestros ojos, entre las que son “legales” y las que son “ilegales”. Las personas “ilegales” se ven privadas de sus derechos básicos: el derecho a la libertad – se les encarcela indefinidamente en “centros de retención”, y el derecho a la vida – después de cruzar la frontera, las personas, a menudo extenuadas, son detenidas, llevadas al bosque y abandonadas allí. Sabemos de una docena de personas que han assessinado de esta manera, y hemos oído de varias docenas que han sido rescatadas en el bosque. Nadie puede decir cuántas vidas ha arrebatado ya el régimen fronterizo polaco y europeo.

L@s que han conseguido presentar una solicitud de asilo y l@s que, gracias a los esfuerzos de muchas personas y grupos de ayuda, no han sido devuelt@s a la selva, les traen a centros de retención cerrados. No saben cuánto tiempo van a estar allí, no saben en qué fase se encuentra su expendiente, no tienen contacto con sus familiares ni con el mundo exterior, están recluid@s en celdas superpobladas y a menudo ni siquiera saben dónde están. La falta de información proporcionada a estas personas sobre su propio caso (están encerradas por decreto administrativo) y la ausencia de un marco legal adecuado hacen que las condiciones dentro de estos centros sean aún peores que en las cárceles. Las semanas y meses que se pasan en estas condiciones, con el temor a la deportación o a otros meses de aislamiento, aumentan la frustración, la depresión y las condiciones de salud que ya son deplorables al llegar. Totalmente privad@s del poder de decidir por sí mism@s, tienen pocas opciones de medios de protesta. Huelga de hambre y revuelta. Estas son las medidas de último recurso. Nadie que no sea llevado al extremo elige jugarse la vida pasando hambre o arriesgándose a una pacificación brutal.

La propaganda contra la inmigración contribuye a crear un miedo irracional a los “extranjeros” en la sociedad. Este miedo, a su vez, permite nuevos estados de excepción y la restricción de la libertad no sólo de las personas inmigrantes, sino de toda la sociedad con ellas. En el exterior, los empresarios y los políticos se ocupan de las obras de caridad generosamente subvencionadas, mientras que en el fondo hacen todo lo posible por mantener el statu quo, es decir, la dependencia de los llamados “países del Sur”. Son conscientes de que esta dependencia conduce a la guerra, al reparto desigual de los recursos, a la huida y a la migración. Bajo la influencia de los medios de comunicación, estamos cada vez más acostumbrados a la idea de que una vida tiene un valor diferente según el lado de la frontera en el que nos encontremos.

Nos oponemos a esa mercantilización de las personas.

Exigimos
– dejar de tratar a las personas con experiencia migratoria como delincuentes
– la liquidación de los centros de detención
– la admisión por parte de la Unión Europea y de Polonia de todas las personas que quieran permanecer en su territorio
– la suspensión de TODAS las deportaciones
– el establecimiento de programas de adaptación en los nuevos países
– la creación conjunta de una nueva política y un cambio completo de un sistema que no está adaptado a los retos del mundo actual, como el calentamiento global y sus consecuencias
– la suspensión de la construcción del muro en la frontera entre Polonia y Bielorrusia, que afecta directamente a las personas migrantes y provoca la destrucción irreparable del bosque de Białowieża.

Queremos nada menos que la destrucción de la Fortaleza Europa y el fin del sistema global de fronteras.

Por eso lanzamos esta convocatoria abierta para una manifestación internacional en Krosno Odranskie.
El 12 de febrero hacemos un llamado a todas las organizaciones y personas solidarias para que acudan a esta manifestación o apoyen la acción de alguna manera

¡Trae tus pancartas y a tus amig@s! Cuidaros l@s un@s a l@s otr@s. Vengan preparad@s y autonom@s. No olviden llevar una máscara. Habrá comida.
Si quieres aportar algo, dar una opinión, un texto para que se lea durante la manifestación (¡lo antes posible para dar tiempo a la traducción al polaco!) o si tienes alguna pregunta, puedes escribirnos a no_borders_team@riseup.net


* كفى لتجريم الهجرة *

  نريد أن نعبر عن تضامننا مع جميع المسجونين في مراكز الاحتفاظ المغلقة التي يُطلق عليها رسميًا اسم مراكز للأجانب، لكننا نفضل التحدث عنها كمراكز احتفاظ لأن الظروف التي يعيش فيها الأشخاص هناك لا علاقة لها بما يجب أن يكون، حسب القانون، مركزاً للأجانب.
لن ننسى هؤلاء الأشخاص، رغم أن السلطات تحاول أن تفعل كل ما في وسعها لمحو وجودهم من الوعي العام.
الهجرة ليست جريمة.  لكل فرد الحق في تغيير مكان إقامته أينما كان، بغض النظر عن كونه يسعى إلى حياة أفضل أم لا. ومع ذلك، على الرغم من حقيقة أنهم لم يرتكبوا أي جريمة، تتم محاكمة وسجن المهاجرين في جميع أنحاء أوروبا.
هذا غير مقبول!  لإظهار تضامننا، قررنا أننا نريد زيارة مركز “فينجن” للاحتفاظ.
* السبت ١٢-٢-٢٠٢٢: مظاهرة دولية ضد مركز الاحتفاظ بفينجن
 نقطة الالتقاء عند الساعة ١٢ ظهراً في ساحة مدينة كروسنو، اودجاينسكية، بولندا
 أحضر لافتاتك وأصدقائك! *
حرية التنقل هي أحد حقوق الإنسان الأساسية. لقرون طويلة، حاول الحكام والحكومات إبقائها تحت السيطرة. اليوم، يبدو لنا أننا نعيش في عالم تُحترم فيه حقوق الإنسان. لكن الفصل الوحشي بين الناس يحدث أمام أعيننا، بين أولئك “الشرعيين” وأولئك “غير الشرعيين”. الأشخاص “غير الشرعيين” محرومون من الحقوق الأساسية ؛ الحق في الحرية – المسجونون إلى أجل غير مسمى في ما يسمى بـ “مراكز الاحتجاز” ، والحق في الحياة – يتم إعادة الأشخاص المحتجزين بعد عبور الحدود، غالبًا على وشك الإنهاك، إلى الغابة ويتم التخلي عنهم هناك. نحن نعلم مقتل عشرات الأشخاص بهذه الطريقة، وقد سمعنا عن عشرات الأشخاص الذين تم إنقاذهم في الغابة. لا أحد يعرف عدد الأرواح التي قضى عليها نظام الحدود في بولندا وأوروبا.
الأشخاص الذين تمكنوا من ملء طلبات اللجوء وأولئك الذين، بفضل جهود العديد من الأشخاص ومجموعات الإغاثة، لم يتم نقلهم إلى الغابة، ينتهي بهم الأمر في مراكز احتجاز مغلقة. لا يعرفون مقدار الوقت الذي سيقضونه هناك، ولا يعرفون في أي مرحلة تكون إجراءاتهم، و ليس لديهم اتصال بأقاربهم أو بالعالم الخارجي، وهم محتجزون في زنازين مكتظة، وغالبًا لا يعرفون حتى أين هم.
قلة المعلومات المقدمة لهؤلاء الأشخاص حول حالتهم – التي يفترض وجودها بموجب مرسوم إداري – وغياب إطار عمل قانوني حقيقي، يجعل الظروف المعيشية داخل هذه المراكز أسوأ مما هي عليه في السجون. الأسابيع والأشهر التي يقضونها في هذه الظروف بحالة خوف من الترحيل أو من قضاء وقت أطول في العزلة، تزيد من الإحباط والاكتئاب و الظروف الصحية السيئة. محرومون تمامًا من سلطة اتخاذ القرار بأنفسهم، وليس لديهم خيار سوى القليل من وسائل الاحتجاج. كالإضراب عن الطعام أو التمرد. هذه هي تدابير الملاذ الأخير. لا أحد يختار أن يخاطر بحياته بتجويع نفسه أو بالمخاطرة بأن تتم تهدئة تمرده بطرق وحشية.
 الدعاية المناهضة للهجرة تعزز إمكانيةإثارة مخاوف غير عقلانية من “الغرباء” في المجتمع مما يتيح فرض المزيد من حالات الطوارئ و تقييد الحرية ليس فقط للمهاجرين، بل لكافة فئات المجتمع.  ظاهريًا، يُظهر رجال الأعمال والسياسيون قلقهم من خلال الجمعيات الخيرية المدعومة بسخاء بينما في الخلفية، في السياسة، يبذلون قصارى جهدهم للحفاظ على الوضع الراهن – أي تبعية ما يسمى بـ “دول الجنوب العالمي” متجاهلين حقيقة أن هذه التبعية تؤدي إلى الحرب و عدم المساواة في توزيع الموارد و الهرب و الهجرة. استنادًا إلى التقارير الإعلامية، أصبحنا أكثر اعتيادًا على حقيقة أن قيمة حياة الإنسان تختلف اعتمادًا على أي جانب من الحدود نقف.
نحن لا نوافق على معاملة الناس كأشياء. 
نحن نطالب بالتالي:
– التوقف عن معاملة من يخوضون تجربة الهجرة كمجرمين
– إنهاء وجود مراكز الاحتفاظ أو الحجز
– قبول الاتحاد الأوروبي و بولندا لجميع الأشخاص الذين يريدون البقاء على أراضيهم
– وقف جميع عمليات الترحيل
 – تنفيذ برامج تمكن من التكيف في بلدان جديدة
 – وضع سياسة جديدة بشكل مشترك و التغيير الكامل لنظام لا يتكيف مع تحديات العالم الحالي،  الاحتباس الحراري و عواقبه على سبيل المثال
 – تعليق بناء جدار على الحدود البولندية-البيلاروسية، والذي يستهدف المهاجرين بشكل مباشر و سيتسبب بإحداث تدمير لا رجعة فيه لغابة بياوفييجا. 
لا نريد أقل من تدمير “حصن أوروبا” ووضع حد لنظام الحدود العالمي.
لذلك نجري هذه الدعوة المفتوحة لمظاهرة دولية في كروسنو اودرانسكية، حيث يقع “فينجن”وهو أحد أكثر مراكز الاحتجاز قسوة.
* في الثاني عشر من فبراير ندعو جميع المنظمات والأفراد المتضامنين للحضور و التجمع في ساحة مدينة كروسنو ظهرًا. من هناك سنذهب معًا إلى مركز الاحتفاظ *
أحضر لافتاتك و أصدقائك! اعتنوا ببعضكم البعض.  تعال مستعدًا و مستقلًا. تأكد من ارتداء قناع. سيكون هناك طعام.  إذا كنت ترغب في المساهمة بشيء ما أو القيام بمداخلات أو إذا كانت لديك أسئلة، يمكنك مراسلتنا على البريد الإلكتروني: no_borders_team@riseup.net

*Êdî bes e ji krîmînalîzekirina koçberiyê*

Em piştgiriye didine hemû kesên ku di navendên kampên girtî yên penaberan. Bi awayekî fermî ji wan re navendên biyaniyan tê gotin, lê em tercîh dikin ku em behsa navendên ragirtinê bikin, ji ber ku şert û mercên ku ev kes tê de dijîn, ti pêwendiya wê bi wê re nîne ku bi qanûnî divê navendek ji bo biyaniyan be.
Em ê van kesan ji bîr nekin, her çiqas desthilatdar bi hemû hêza xwe hewl dide hebûna wan ji hişmendiya gel derxîne.
Koçkirin ne sûc e.  Mafê her kesî heye ku cihê rûniştina xwe biguherîne, li ku derê be, ji ber ku ew li jiyanek çêtir digerin.  Lê belê tevî ku tu sûc nekirine jî, koçber li seranserê Ewropayê tên darizandin û girtin.
Ev nayê qebûlkirin!  Ji bo ku em piştgiriya xwe nîşan bidin, me biryar da ku em biçin serdana navenda vegirtinê ya Vengenê.
*Roja Şemiyê 12.02.22: Çalakiya Navnetewî ya li dijî navenda vegirtinê ya Vengen
Cihê çalakiyê li Krosno Odrzańskie, Townsquare, Polonya seat 13.30
 Pankart û hevalên xwe bînin!*
Azadiya tevgerê yek ji mafên bingehîn ên mirovan e.  Bi sedsalan, serdest û hukûmet hewl dane ku wê di bin kontrolê de bihêlin. Îro ji me re xuya dike ku em di cîhanek ku mafên mirovan tê de têne rêz kirin de dijîn.  Lê di navbera kesên “qanûnî” û yên “neqanûnî” de veqetandineke hovane ya mirovan li ber çavên me pêk tê. Yên “neqanûnî” ji mafên bingehîn bêpar in;  mafê azadiyê –ji bo demeke nediyar di girtîgehên bi navê “navenda binçavkirinê” de, û mafê jiyanê – kesên ku piştî sînor derbas dikin, gelek caran li ber westanê ne, dîsa tên birin daristanê û li wir tên terikandin. Em bi dehan kesên bi vî rengî hatine qetilkirin dizanin, me bi dehan kes ji kesên di daristanê de hatine rizgarkirin bihîstiye.  Kes nizane li Polonya û Ewropayê çend kes ji aliyê rejîma sînor ve hatine kuştin.
Kesên ku serlêdanên penaberiyê dagir kirin û yên ku bi hewldana gelek kes û komên alîkariyê nebirin daristanê, dawî li navendên ragirtinê yên girtî tên. Nizanin dê çiqas wext li wir derbas bikin, nizanin rêgehên wan di kîjan qonaxê de ye, têkiliya wan bi xizmên xwe û cîhana derve re tune, di hucreyên qelebalix de têne girtin û pir caran jî nizanin li ku derê ne. Kêmbûna agahdariya ku ji van kesan re di derbarê doza wan de -ku bi biryarnameya îdarî li wir e- û nebûna çarçoveyek qanûnî ya rast rewşa jiyanê di hundurê van navendan de ji ya zindanan xerabtir dike. Hefte û mehên ku di van şert û mercan de derbas dibin, ji tirsa dersînorkirinê an bêtir mehên di îzolasyonê de, bêhêvî, depresyonê û şert û mercên tenduristiyê yên xirab zêde dike.  Bi tevahî ji hêza wan a biryardayînê bêpar mane, bijartina wan a rêgezên îtîrazê hindik in. Greva birçîbûnê û serhildan.  Ev tedbîrên dawî ne.  Kesê ku negihîştiye asta tundûtûjiyê, jiyana xwe bi birçîbûna xwe an bi xetera bêqam hovane hildibijêre. 
Propagandaya dijî koçberiyê dihêle ku tirsek neaqilane ji “xerîban” di civakê de derxe, ku rê dide rewşên awarte yên din û sînordarkirina azadiyê ne tenê ji bo koçberan, lê ji bo tevahiya civakê. Ji derve de, karsaz û siyasetmedar bi xêrxwaziyên bi comerdî piştgirî didin nîgeraniyê nîşan didin dema ku di paşerojê de, di siyasetê de, her tiştî dikin da ku statukoyê biparêzin – ango girêdayîbûna bi navê ‘welatên başûrê cîhanî’. Ew vê rastiyê paşguh dikin ku ev girêdayîbûn dibe sedema şer, newekheviya di dabeşkirina çavkaniyan de, revîn û koçberiyê.  Li gorî raporên medyayê, em her ku diçe bêtir fêr dibin ku jiyanek li gorî kîjan aliyê sînor raweste, bi nirxek cûda ye. 
Em bi vî rengî objektîfkirina mirovan qebûl nakin.
Em daxwaz dikin
– êdî kesên xwedî serpêhatîya koçberiyê wek sûcdar nabînin
 – tasfiyekirina navendên ragirtinê
 – qebûlkirina ji aliyê Yekîtiya Ewropî û Polonya ya hemû kesên ku dixwazin li ser xaka wê bimînin
 – rawestandina HEMÛ dersînorkirin ê 
 – pêkanîna bernameyên ku li welatên nû îmkana adaptasyonê dide
– bi hev re sîyaseteke nû û pergalek ku ne li gorî kêşeyên cîhana dirist bikin, bi temamî biguherînin, wek mînak.  germbûna cîhanî û encamên wê
– Rawestandina avakirina dîwarê li ser sînorê Polonya-Belarûsya, ku rasterast koçberan dike armanc û wêrankirina bêveger a daristana Białowieża tîne.
Em ji xerakirina kela Ewropayê û bidawîkirina pergala cîhanî ya sînoran tiştek kêmtir naxwazin.
Bi vî rengî em vê banga dikin ji bo çalakiya navneteweyî li Krosno Odranskie, ku yek ji navenda ragirtinê ya herî hovane, li Vengen ê.
*Di 12’ê Sibatê de em bang li hemû rêxistin û kesayetên piştgiriyê dikin ku danê nîvro li qada bajaroka Krosno kom bibin.  Ji wê derê em ê bi hev re biçin navenda ragirtinê.*
Pankart û hevalên xwe bînin!  Li hev xwedî derkevin.  Amade û xweser werin.  Bawer bikin ku maskek li xwe bikin.  Dê xwarin hebe.  Heger hûn dixwazin tiştek beşdar bikin, navnîşek bidin an jî pirsên we hene, hûn dikarin ji me re e-peyam binivîsin.
no_borders_team@riseup.net

ITALIAN

Basta con la criminalizzazione dei migranti

Vogliamo esprimere la nostra solidarietà a tutti coloro che sono detenuti nei centri di detenzione chiusi. Ufficialmente si chiamano centri per stranieri, ma noi preferiamo parlare di centri di detenzione perché le condizioni in cui vivono queste persone non hanno nulla a che vedere con quello che legalmente dovrebbe essere un centro per stranieri.
Non dimenticheremo queste persone, anche se le autorità stanno cercando di fare tutto ciò che è in loro potere per cancellare la loro esistenza dall’attenzione e dalla consapevolezza pubbliche.

La migrazione non è un crimine. Ognuno ha il diritto di cambiare il proprio luogo di residenza, che sia perché cerca una vita migliore oppure no. Tuttavia, nonostante non abbiano commesso alcun crimine, i migranti sono perseguiti e imprigionati in tutta Europa.
Questo è inaccettabile! Per mostrare la nostra solidarietà abbiamo deciso di riunirci tutt* insieme al centro di detenzione di Vengen.

*Sabato 12.02.22: Manifestazione internazionale contro il centro di detenzione di Vengen
Punto d’incontro 12:00 a Krosno Odrzańskie, Townsquare, Polonia
Porta i tuoi striscioni e i tuoi amici!*

La libertà di movimento è uno dei diritti umani fondamentali. Per secoli, governanti e governi hanno cercato di tenerla sotto controllo. Ai giorni nostri abbiamo l’illusione di vivere in un mondo in cui i diritti umani sono rispettati. Ma davanti ai nostri occhi è in atto una brutale segregazione delle persone, tra chi è “legale” e chi è “clandestino”. Quelli “illegali” sono privati dei diritti fondamentali; il diritto alla libertà – venendo incarcerati a tempo indeterminato nei cosiddetti “centri di detenzione” – e il diritto alla vita – le persone detenute dopo aver attraversato il confine, spesso sull’orlo dell’esaurimento, vengono riportate nella foresta e lì abbandonate. Sappiamo di una dozzina di persone assassinate in questo modo, e abbiamo sentito di diverse dozzine di persone trovate in fin di vita nella foresta. Nessuno sa quante vite siano già state consumate dal regime di confine in Polonia e in Europa.

Le persone che sono riuscite a compilare le domande di asilo e quelle che, grazie agli sforzi di molte persone e di gruppi di aiuto, non sono state portate nella foresta, finiscono in centri di detenzione chiusi. Non sanno quanto tempo vi trascorreranno, non sanno in che fase si trovi la loro procedura, non hanno contatti con i parenti o con il mondo esterno, sono tenuti in celle sovraffollate e spesso non sanno nemmeno dove si trovino. La mancanza di informazioni fornite a queste persone sul proprio caso – che presumibilmente si trovano lì per decreto amministrativo – e l’assenza di un vero quadro giuridico rende le condizioni di vita all’interno di questi centri ancora peggiori che nelle carceri. Settimane e mesi trascorsi in queste condizioni, temendo la deportazione o più mesi in isolamento, aumentano la frustrazione, la depressione e le cattive condizioni di salute. Completamente privati del potere di decidere per sè stessi, hanno poca scelta di mezzi di protesta. Sciopero della fame e rivolta. Queste sono le misure di ultima istanza. Nessuno che non sia portato agli estremi sceglie di rischiare la vita morendo di fame o rischiando una pacificazione brutale.

La propaganda anti-immigrazione consente di suscitare nella società un timore irrazionale per gli “estranei”, che consente l’introduzione di ulteriori stati di emergenza e restrizione della libertà non solo per i migranti, ma per tutta la società. Esternamente, imprenditori e politici mostrano preoccupazione attraverso enti di beneficenza generosamente sovvenzionati mentre in realtà, nella sfera politica, fanno di tutto per mantenere lo status quo, ovvero la dipendenza dei cosiddetti “paesi del sud del mondo”. Ignorano il fatto che questa dipendenza porta alla guerra, alla disuguaglianza nella distribuzione delle risorse, alla fuga e alla migrazione. Sostenuto dai resoconti dei media, ci stiamo abituando sempre più al fatto che una vita valga diversamente a seconda del lato del confine in cui si trovi.

Non accettiamo tale oggettivazione delle persone.

Chiediamo:
– di non trattare più come criminali le persone con un’esperienza migratoria
– lo smantellamento dei centri di detenzione
– l’ammissione da parte dell’Unione Europea e della Polonia di tutte le persone che desiderano soggiornare nei loro territori
– la sospensione di TUTTE le deportazioni
– l’attuazione di programmi che consentano l’adattamento nei nuovi paesi di arrivo
– di creare insieme una nuova politica e di cambiare completamente un sistema che non è adatto alle sfide del mondo attuale, come ad esempio il riscaldamento globale e le sue conseguenze
– la sospensione della costruzione di un muro al confine polacco-bielorusso, rivolto direttamente ai migranti e che porta all’irrimediabile distruzione della foresta di Białowieża.

Non vogliamo niente di meno che distruggere la Fortezza Europa e porre fine al sistema globale di frontiere.

Per questo lanciamo la chiamata per una manifestazione internazionale a Krosno Odranskie, dove si trova uno dei centri di detenzione più brutali: Vengen.

*Il 12 febbraio invitiamo tutte le organizzazioni e gli individui solidali a venire e a riunirsi nella piazza di Krosno a mezzogiorno, da dove andremo insieme al centro di detenzione.*
Porta striscioni e amici! Prenditi cura dei/delle altr*. Vieni preparato e autonomo. Assicurati di indossare una maschera. Ci sarà cibo. Se vuoi contribuire con qualcosa, dare un contributo o hai domande, puoi scriverci un’e-mail a no_borders_team@riseup.net

Udostępnij tekst

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *