Jak działa FA

ZASADY FUNKCJONOWANIA 

FEDERACJI ANARCHISTYCZNEJ

1. Sekcje Federacji Anarchistycznej (sekcje FA)


Sekcja FA to samorządna grupa ludzi, którzy zadeklarowali chęć wstąpienia do FA, stanowiąca jednostkę organizacyjna, podejmująca uchwały wewnątrz grupy, przyjęta na zjeździe FA do Federacji Anarchistycznej.Obecnie istniejące sekcje:

FA CZĘSTOCHOWA
FA KRAKÓW
FA LUBLIN
FA ŁÓDŹ
FA POZNAŃ
FA RZESZÓW
FA SZCZECIN
FA ŚLĄSK
FA WARSZAWA
FA WROCŁAW
FA TRÓJMIASTO

2. Zjazd


a) zjazd Federacji Anarchistycznej odbywa się dwa razy do roku,
b) sekcja FA jest reprezentowana na zjeździe FA przez reprezentanta, lub grupę reprezentantów, których jedyną rolą jest przekazywanie ustaleń sekcji. Nie mogą oni głosować niezgodnie z ustaleniami ich macierzystej sekcji FA,
c) na każdym zjeździe ustalany jest termin następnego zjazdu /miesiąc/ oraz sekcja przygotowująca następny zjazd, czyli sekcję koordynującą, która najpóźniej na 3 miesiące przed planowanym zjazdem podaje jego dokładną datę,
d) punkty na zjazd sekcje zgłaszają wraz z argumentacją i propozycjami uchwal w jednym dokumencie do 4 tygodni przed zjazdem. W propozycjach uwzględniane jest zdanie wszystkich członków danej sekcji,
e) sekcja organizująca zjazd niezwłocznie po tym terminie rozsyła zebrane punkty do pozostałych ośrodków,
f) do 2 tygodni przed zjazdem toczy się dyskusja miedzy sekcjami i każda z sekcja wysyła swoje ostateczne stanowisko w jednym dokumencie do sekcji organizującej zjazd,

g) sekcja organizująca zjazd zbiera wszystkie dokumenty, redaguje program zjazdu, składa w formie biuletynu i tydzień przed zjazdem rozsyła biuletyn w formie elektronicznej do pozostałych sekcji,
h) każda sekcja ma obowiązek udostępnić każdemu swojemu członkowi biuletyn w formie papierowej,

i) w razie problemów z dotrzymaniem któregokolwiek terminu dana sekcja ma obowiązek zgłosić problem sekcji organizującej zjazd lub w wypadku, gdy problematyczną sekcją jest sekcja organizująca zjazd, wszystkim pozostałym sekcjom; w terminie przeznaczonym do załatwienia danej sprawy,
j) awaryjne punkty mogą być zgłaszane w trybie pilnym, ale to, że taki punkt został zgłoszony w trybie pilnym musi być wyraźnie zaznaczone w biuletynie lub na zjeździe,
k) tryb pilny nie stosuje się do ograniczeń czasowych,
l) na zjeździe sekcja organizująca zjazd prowadzi dyskusje i spisuje uchwały podjęte na zjeździe,

ł) niezwłocznie po zjeździe sekcja przygotowująca ten zjazd wysyła drogą elektroniczną do wszystkich pozostałych sekcji biuletyn zawierający wszystkie uchwały i sprawy poruszone na zjeździe,

m) zobowiązania podejmowane przez ośrodki / jednostki na rzecz FA zostaną zawarte w materiałach pozjazdowych,

n) ośrodki / jednostki zobowiązujące się do wykonania zadań na rzecz FA, zobowiązują się również do prezentacji sprawozdania ze swoich prac tyczących się tych zadań podczas kolejnego zjazdu. W sytuacji, kiedy ośrodek / jednostka nie może uczestniczyć w kolejnym zjeździe, zobowiązany jest do przedstawienia sprawozdania pisemnego. 

3. Nazewnictwo grup


a) każda sekcja FA ma prawo posługiwać się przedrostkiem FA, po którym następuje zatwierdzony na zjeździe termin,

b) sekcja zgłaszająca akces do FA i niedawno przyjęta do FA lub pragnąca zmienić nazwę zgłasza projekt swojej nazwy na zjeździe FA,

c) w wypadku istnienia tylko jednej sekcji zgłaszającej akces w danym mieście, może ona uzyskać przedrostek FA, po którym następuje nazwa miasta, z którego ona pochodzi,

d) w wypadku istnienia juz w danym mieście innej sekcji, sekcja zgłaszająca projekt nazwy nie może otrzymać nazwy istniejącej już grupy,

e) w przypadku wykluczenia sekcji z FA jedna z pozostałych sekcji z tego samego miasta może przejąć nazwę wykluczonej sekcji,

f) w wypadku wystąpienia mniejszościowej grupy osób z sekcji będącej sekcją FA w danym mieście, osoby te nie tracą członkostwa w FA, musza one jednak stworzyć nowa grupę. Grupa ta może stać się nową sekcja FA, ale nazwa pozostaje przy starej sekcji, nowa sekcja musi używać innej nazwy,

g) ustalenie czy dana ilość osób jest wystarczająca do powstania sekcji FA jest podejmowana na zjeździe Federacji,
h) w wypadku rozłamu, gdy sekcja dzieli się na dwie lub kilka grup o porównywalnej liczbie członków, to w wypadku, gdy obydwie grupy chcą używać starej nazwy, prawo do używania nazwy zostaje ustalone na najbliższym zjeździe FA,

i) wszelkie konflikty w używaniu nazw rozpatrywane są na zjeździe FA,

j) jeśli projekt nazwy sekcji zostanie zaakceptowany przez wszystkie pozostałe sekcje, to sekcja ta otrzymuje prawo do używania tej nazwy i sygnowania nią swoich działań,k) sekcja nie może sygnować swoich działań nazwa innej sekcji lub nazwą, która mogłaby służyć jako nazwa innej sekcji (tzn. rozpoczynająca się przedrostkiem FA).

4. Sprawy


a) są 4 rodzaje spraw:
-sprawy prywatne sekcji,
-sprawy zewnętrzne FA,
-sprawy wewnętrzne FA,
-przyjmowanie i wykluczanie sekcji FA.
b) sprawy prywatne sekcji to wszystkie inicjatywy sygnowane nazwa danej sekcji. Są to najczęściej inicjatywy lokalne,
c) sprawy zewnętrzne to wszystkie inicjatywy skierowane do ogółu społeczeństwa sygnowane jako Federacja Anarchistyczna,
d) sprawy wewnętrzne dotyczą uchwał, zasad funkcjonowania FA.

5. Głosowanie


a) wyróżniamy 3 tryby podejmowania uchwal FA:

-wewnątrz sekcji,
-na zjeździe Federacji Anarchistycznej,
-przez biuro.
b) głosowanie w sprawach prywatnych odbywa się wewnątrz sekcji,
c) głosowanie w sprawach wewnętrznych i w sprawach przyjmowania i wykluczania sekcji może odbywać się tylko na zjeździe FA,

d) głosowanie w sprawach zewnętrznych może odbywać się na zjeździe FA lub za pośrednictwem biura,
e) głosowanie w sprawach wewnętrznych odbywa się przez glosowanie większościowe,
f) głosowanie w sprawach zewnętrznych odbywa się przez consensus z prawem veta,
g) głosować na zjeździe i przez biuro mogą tylko sekcje FA,
h) każda sekcja FA w glosowaniu na zjeździe i przez biuro dysponuje jednym głosem,i) szczegółowe ustalenia, jakie sprawy należą do jakiej kategorii, są podejmowane na zjeździe FA w osobnych uchwałach.j) jeśli sekcja nie może wysłać swojego przedstawiciela na zjazd, jej stanowisko wysyłane przed zjazdem liczy się jako głos w sprawach wewnętrznych, jednak nie liczy się jako głos w głosowaniu podczas zjazdu dotyczącym spraw zewnętrznych.

6. Biuro


a) w okresie miedzy zjazdami decyzje odnośnie bieżących spraw zewnętrznych są podejmowane przez wszystkie sekcje za pośrednictwem biura,
b) do obowiązków biura należy:
-koordynowanie przepływu informacji pomiędzy sekcjami,
-aktualizowanie listy kontaktowej wszystkich sekcji,
-przekazywanie listy kolejnej grupie koordynacyjnej / biuru na najbliższym zjeździe FA,
-umożliwienie przyjmowania uchwał, działanie jako łącznik między sekcjami,
c) przyjmowanie uchwał za pośrednictwem biura polega na zgłaszaniu do niego projektów uchwał; ma ono obowiązek przekazać zgłoszone projekty wszystkim pozostałym sekcjom. Biuro może zaprzestać prób przekazania tylko w wypadku wyczerpania możliwo ci kontaktu. Wtedy ma obowiązek poinformować pozostałe sekcje o niemożliwości nawiązania kontaktu,
d) każda wiadomość wysłana przez biuro do pozostałych sekcji musi być przez niepotwierdzona,

e) brak potwierdzenia ze strony sekcji oznacza zgodę na przyjęcie uchwały,

f) biuro ustala wspólnie z pozostałymi grupami termin udzielenia odpowiedzi,
g) jeżeli grupa potwierdziła przyjęcie wiadomości, ale nie dostarczyła odpowiedzi w terminie, oznacza to zgodę na przyjęcie uchwały,

h) grupa może zgłosić problem z dostarczeniem odpowiedzi w terminie. Wtedy sprawa ta rozwiązana jest wśród pozostałych sekcji i możliwe jest przedłużenie terminu dla danej sekcji,
i) termin udzielania odpowiedzi musi umożliwiać każdej z sekcji jej udzielenie. Nie można celowo ustalać terminów tak, aby uniemożliwić pewnym sekcjom oddanie głosu,
i) jeżeli biuro, a także każda sekcja, która potwierdziła odbiór wiadomości, zgłosi chęć przyjęcia uchwały, uchwała zostaje przyjęta. W wypadku veta, uchwała nie zostaje przyjęta.

7. Spotkania robocze


a) spotkania poza zjazdem FA i decyzje na nich podjęte nie są zobowiązujące dla sekcji FA.

8. Zjazd nadzwyczajny


a) istnieje możliwość zwołania nadzwyczajnego zjazdu FA,
b) informacja o chęci zwołania nadzwyczajnego zjazdu FA musi być przekazana do biura lub w wypadku niemożliwości kontaktu z biurem lub jej niewłaściwego działania – bezpośrednio do wszystkich sekcji.

9. Wstępowanie i wykluczanie z FA


a) grupa, która chciałaby być członkiem FA, zgłasza swój akces na najbliższym zjeździe,
b) konieczne jest poręczenie przez sekcje FA (najlepiej z najbliższego miasta),
c) informacja o grupie musi pojawić się w biuletynie przedzjazdowym,
d) decyzja o przyjęciu grupy może zostać podjęta tylko na zjeździe FA poprzez consensus z prawem veta, jeżeli decyzja została przyjęta – taka grupa staje się sekcją FA,
e) jeżeli podczas kadencji dwóch sekcji koordynujących z rzędu nie uzyskano kontaktu z członkami sekcji, na zjeździe przygotowywanym przez drugą z tych sekcji koordynujących, pozostałe sekcje mogą wykluczyć daną sekcję z FA drogą consensusu z prawem veta; taka grupa przestaje być sekcją FA,
f) każda grupa może na własne życzenie wystąpić z FA, w takim wypadku przestaje być sekcją FA,
g) grupa może zostać wykluczona z FA także na wniosek jednej z sekcji na zjeździe FA. Głosowanie w sprawie wykluczenia grupy z FA na wniosek jednej z grup przebiega w trybie consensusu z prawem veta. Wykluczona grupa przestaje być sekcją FA.

10. Sieć Kontaktów Federacji Anarchistycznej


Sieć Kontaktów Federacji Anarchistycznej ma za zadanie miała by szersze zrzeszenie anarchistek i anarchistów w ramach FA, a przez to dążenie do  tworzenia większej ilości sekcji FA lub włączenia tych jednostek w działania oraz w prace nad rozwojem i kształtowaniem FA jako anarchistycznej formacji ogólnopolskiej z korzyściami dla całego ruchu anarchistycznego w kraju.

a) Kontakt jest najmniejszą komórką FA mogącą składać się z jednej osoby której blisko jest  do aktywności i zgadza się z Płaszczyzną ideową oraz Zasadami którymi kieruje się FA, jednak inną niż Sekcja która jest grupą anarchistyczną złożoną  z większej ilości jednostek do tego już ze sobą lokalnie sfederowanych i przyjętą do FA na zjeździe,
b) Uczestnictwo Kontaktu w FA w danym ośrodku ma na celu zrzeszenie większej ilości jednostek na danym terenie, włączenie się na miarę swoich możliwości w działania FA, kolportaż materiałów anarchistycznych oraz myślą, mową, uczynkiem  szerzenie idei anarchistycznych w lokalnej przestrzeni.

c) Kontakt FA w danym ośrodku zaczyna nim być wtedy kiedy którakolwiek Sekcja FA po bezpośrednim zaznajomieniu zainteresowanych z  Płaszczyzną ideową, zasadami i aktywnością FA jest przekonana o takiej możliwości i poprze zgłoszenie zainteresowanych na wewnętrznej liście FA (INFA) lub na zjeździe i wszystkie sekcje jednogłośnie zgodzą się z propozycją.Z zastrzeżeniem że osoba lub osoby które zgłaszają akces do stania się kontaktem FA są znane osobiście sekcji wnioskującej i nie są z miejscowości w których działa już sekcja FA.
d) Od momentu przyjęcia Kontakt FA jest zapisywany na listę wewnętrzną  FA (INFA) w zakładce Sieć Kontaktów FA i ma prawo składać swoje propozycje, uczestniczyć w dyskusjach i grupach zadaniowych, koordynować wspólne działania oraz ma możliwość uczestnictwa w  Zjazdach FA.W nazwie maila kontaktowego powinna znaleźć się nazwa miejscowości np. paryzfakontakt@riseup.net

e) Na Zjazdach FA niektóre propozycje czy projekty poddawane są pod głosowanie, w tym przypadku jednak Kontakt FA jako że nie jest delegatem jakiejś grupy / sekcji i reprezentuje jedynie siebie ma tylko głos doradczy. Sekcje FA mające na celu wypracowanie wspólnego stanowiska jak najbardziej odpowiadającego całości FA powinny brać pod uwagę ich zdanie

strona internetowa
www.federacja-anarchistyczna.pl
facebook
https://www.facebook.com/FederacjaAnarchistyczna/
e-mail
biurofaa@riseup.net

strony internetowe sekcji i inicjatyw związanych z FA:

wolnywroclaw.pl
rozbrat.org
fakrakow.wordpress.com
pracowniaaktywnosciwszelakich.blogspot.com
wladzaprecz.pl