WyróżnioneFA

Społeczny protest przeciw budowie kopalni piasku na Uroczysku Porszewice

Zaczynamy społeczny protest wobec budowy kopalni piasku w Porszewicach. Na zorganizowane dziś spotkanie informacyjne przyszli przeciwni inwestycji mieszkańcy, powiedzieliśmy sobie co można zrobić i jak – jesteśmy gotowi do działania. Podjętych już destrukcyjnych kroków nie cofniemy, możemy jednak zatrzymać dalsze i zablokować działania, które zmierzają do degradacji i wyniszczenia w imię prywatnych zysków kolejnego obszaru zielonego – Uroczyska Porszewice.

 

Obraz może zawierać: niebo, drzewo, roślina, na zewnątrz i przyroda

 

Co się stało?

W Lesie Porszewickim (woj. łódzkie) wzdłuż drogi krajowej 71 pomiędzy Konstantynowem Łódzkim a Pabianicami, właściciel – Archidiecezja Łódzka wycięła 10 hektarów lasu, aby rozpocząć tam działalność biznesową – kopalnię piasku. Teren stanowi własność Archidiecezji, która użyczyła go pod inwestycję prywatnej osobie na okres 3 lat. Wszelkie decyzje zostały wydane w trybie ekspresowym, bez oceny wpływu inwestycji na środowisko i bez konsultacji społecznych. Wójt uznał, że nie są konieczne.

My uważamy inaczej. Uroczysko Porszewice zostało uznane za teren o wyjątkowej wartości przyrodniczej, historycznej i turystycznej. Teren lasu w Porszewicach jest naturalnym siedliskiem wielu gatunków drzew i roślin. Drzewostan stanowi bardzo zróżnicowany i bogaty las mieszany, tworzący zespół przyrodniczo-krajobrazowy, w którym rosną gatunki drzew chronionych jako pomniki przyrody. Dla docenienia waloru przyrodniczego na terenie Uroczyska została stworzona ścieżka edukacyjna imienia Międzynarodowego Roku Lasów. Wyjątkowe walory tego miejsca sprawiły, że w 2014 roku przeprowadzono przez Uroczysko Łódzki Szlak Konny – projekt turystyczny Województwa Łódzkiego. Na terenie Uroczyska znajdują się zabytkowe wille z początku XX wieku, zabytkowa kuźnia i dworek, a także cmentarz wojenny z 1914 roku – powód wyznaczenia ścieżki im. Bitwy Łódzkiej. Zgodnie z planem budowy wszystkie te szlaki mają teraz przebiegać w bezpośrednim sąsiedztwie kopalni.

Uroczysko jest przede wszystkim domem wielu gatunków dzikich zwierząt, których przestrzeń życiowa ulega systematycznemu zmniejszaniu a dla których Uroczysko jest naturalnym azylem. Dla ludzi jest to miejsce służące turystyce pieszej, edukacji i rekreacji, chętnie odwiedzane przez mieszkańców Aglomeracji Łódzkiej. To wspólna przestrzeń, której zasoby również są systematycznie pomniejszane w imię prywatnych inwestycji, takich jak kopalnia piasku. Odbywają się one z nieodwracalną szkodą dla dziedzictwa przyrodniczego i środowiska naturalnego.

W pobliżu Uroczyska przepływają rzeki Łódka i Dobrzynka, których poziom wód spada z roku na rok, a także Ner, którego wody objęte są wieloletnim programem oczyszczania od 2000 roku. Sukcesem programu było ogłoszenie powrotu życia biologicznego do Neru. Inwestycja wpłynie negatywnie na stan pobliskich rzek, w zakresie ich czystości i poziomu wód. Spowoduje spadek poziomu wód gruntowych, ponieważ zgodnie z analizą układu geologicznego planowanej inwestycji, odkrywka przebijać się będzie przez dwie warstwy wodonośne.
Spadek poziomu wód gruntowych, wzrost poziomu hałasu, wielkogabarytowy transport na dwupasmowej drodze krajowej i zapylenie to są szkodliwe czynniki, których wpływ na środowisko naturalne Uroczyska Porszewice będzie destrukcyjny i nieodwracalny. Lasom już teraz zagraża susza, a zwierzętom śmierć pod kołami ciężarówek. Zdezorientowane, będą wpadać pod koła, przebiegać, przez drogę krajową, co może doprowadzić do wypadków, także z udziałem ludzi. Na wszelkie wspomniane niedogodności zostaną narażeni również okoliczni mieszkańcy – najbliższe zabudowania są położone w odległości 25 metrów od planowanego terenu odkrywki.

Mimo tych wszystkich argumentów nie dokonano oceny wpływu inwestycji na środowisko. Wójt Gminy Pabianice orzekł dnia 10.03.2020 o możliwość realizacji inwestycji w decyzji nr 2/2020 r. O środowiskowych uwarunkowaniach bez oceny oddziaływania na środowisko. Czytamy w niej, że „Z uwagi na odstąpienie od obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, postępowanie
w przedmiotowej sprawie nie wymagało zapewnienia możliwości udziału społeczeństwa. W toku postępowania nie została przeprowadzona ocena oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, z uwagi na powyższe zgodnie  z art. 84 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko, w niniejszej decyzji stwierdzono brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko.” (sygn.OŚN.6220.02.07.2020).

Dotychczas podjęte działania:

Petycję internetową w sprawie zablokowania inwestycji podpisało ponad 1700 osób, jej papierową wersję podpisali mieszkańcy. Sprawę podjęła RDOŚ występując o odwołanie decyzji i przeprowadzenie oceny wpływu na środowisko. Inwestycję oprotestowała organizacja społeczna Tak Dla Łodzi, podważając podjęte decyzje administracyjne w Samorządowym Kolegium Odwoławczym. Sprawy są w toku.

Mimo to prace na terenie planowanej odkrywki trwają. Las został wycięty, teren wykarczowany, wkopano słupki geodezyjne, budowana jest waga do samochodów wielkogabarytowych, trwają prace przy poszerzaniu drogi dojazdowej.

Teraz dołącza zorganizowany protest społeczny.
Dziękujemy wszystkim obecnym osobom za przybycie. Organizujemy się i działamy, by zatrzymać budowę kopalni, a następnie wymóc nie tylko nowe nasadzenia w miejsce wyciętego lasu, ale także podjęcie działań chroniących przyrodę Uroczyska Porszewice tak, by teren ten zachować, nie degradować.

 

Zielona Fala / Federacja Anarchistyczna Łódź

Udostępnij tekst

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *