WyróżnioneFA

Ruszyła budowa muru na granicy polsko-białoruskiej ! (english below)

Rozpoczęła się budowa muru na granicy polsko-białoruskiej. Tony stali i innych materiałów powoli zjeżdżają w okolice strefy przygranicznej. Ciężki sprzęt już rozjeżdża leśne drogi. Inwestycja, która wg ostrożnych szacunków ma zamknąć się w kwocie 1,6 mld złotych, spowoduje ogromne straty przyrodnicze i społeczne. Jawna oznaka zamknięcia się Unii Europejskiej na krzywdę ludzką, spowodowaną bezpośrednio lub pośrednio jej polityką eksploatacji krajów Globalnego Południa.
Tzw. “Kryzys migracyjny” na polsko-białoruskiej granicy trwa prawie pół roku. W tym czasie rząd w Warszawie zdołał już popisać się takimi poczynaniami jak: fałszywe nagrania zoofilskie, “bomby” w postaci maszynek do golenia, rozwinięcie setek kilometrów drutu żyletkowego, pobicia, aresztowania, użycie armatek wodnych wobec osób na granicy przy ujemnych temperaturach, czy zwiększenie uprawnień służb oraz bezterminowe wydłużenie stanu wyjątkowego. Efektem całej tej kampanii nienawiści, napędzanej pieniędzmi podatników oraz głupotą rządzących, ma być budowa 186 kilometrowego muru na granicy Polski z Białorusią.
Do realizacji tego projektu rząd zaangażowował konsorcujm trzech firm: Polimex- Mostostal S.A., Mostostal Siedlce spółka z o.o. i Węglokos S.A., któremu powierzono wykonanie przęseł stalowych, czyli kluczowych elementów bariery. Wykonanie robót budowlanych Straż Graniczna powierzyła dwóm wykonawcom : spółce akcyjnej Budimex oraz konsorcjum firm Unibep S.A. i Budrex Sp. z o.o. Należy zrozumieć, że spółki akcyjne to konstrukcje składające się z innych spółek i firm. Firmy wykonawcze z uwagi na to, że są spółkami posiadają swoich akcjonariuszy. Odpowiedzialność za ludzką śmierć oraz tragedie rodzinne i katastrofę ekologiczną będą brali na siebie przede wszystkim oni – właściciele kapitałów spółek.
W firmie Budimex (odpowiedzialnej bezpośrednio za budowę muru na odcinku Puszczy Białowieskiej) akcjonariuszami są: Ferrovial Construction International SE, OFE Aviva Santander, OFE PZU Złota Jesień, OFE Nationale-Nederlanden oraz pozostali indywidualni akcjonariusze ( szczgółowy spis akcjonariuszy wszystkich spółek zamieścimy w następnym poście). Nie po raz pierwszy okazuje się, że spółki, które tak często zmieniają swoje loga z okazji dnia Ziemi czy miesiąca dumy, współfinansują ludobójcze projekty i przyczyniają się do nieodwracalnej dewastacji cennych ekosystemów przyrodniczych, tu Puszczy Białowieskiej .
Należy pamiętać, że polityka dyskryminacji i zamykania granic przed ofiarami wojen i biedy, nie jest tylko polską domeną, lecz działaniem trwale wpisanym w politykę Unii Europejskiej. Pod koniec listopada ubiegłego roku Komisja Europejska poinformowała o przyznaniu Polsce, Litwie i Łotwie, dodatkowych 200 mln euro (ok miliarda złotych) na ochronę granic, które ze względu na liczne deklaracje Unii o braku wsparcia budowy murów czy zasieków na granicach państw członkowskich, miałyby być przeznaczone na urządzenia takie jak sprzęt monitorujący i drony oraz pojazdy dla straży granicznej.
Aparat władzy buduje społeczne przyzwolenie na ten haniebny projekt za pomocą polityki medialnej opartej o spektakularną propagandę z jednej strony, a szafowanie tematami zastępczymi i dozowanie informacji z drugiej. Brak jakiegokolwiek oporu ze strony społeczeństwa zaskutkował realizacją tego zbrodniczego przedsięwzięcia, choć nie brakuje licznych przykładów niepowodzeń takich inwestycji w innych częściach świata, jak chociażby pobojowisko powstałe po zatrzymaniu budowy muru na granicy Meksyk – Stany Zjednoczone. Znikoma skuteczność muru w ograniczeniu migracji przy jednoczesnym wzmacnianiu działania siatek przemytniczych odsłaniają nam absurd jego istoty: konstrukcji opartej na ksenofobicznym lęku przed “innym”, postkolonialnym i rasistowskim wywyższeniu, arbitralnym przyznaniu sobie prawa do wspólnych zasobów i monopolu na przemoc. Kryminalizacja migracji to sposób na realizację tej pseudopolityki.
Jako No Borders Team, aktywistki i aktywiści działający na granicy i w przestrzeniach miejskich od początku tego kryzysu, nie pozostaniemy bierne! Nie ma naszej zgody na budowanie muru czy niehumanitarne praktyki na granicy. Nasze stanowisko jest w tej sprawie jasne: uważamy, że granice oraz mury na nich nie powinny istnieć, a ludzi nie powinno się dzielić na tych lepszych, żyjących na tzw. Bogatej Północy i tych drugiej kategori, z Biednego Południa. Stymulując konflikty i dostarczając broń, polityczno-biznesowe elity globalnego kapitału zbyt długo już czerpią zyski z tego podziału. Jako zwykłe mieszkanki i mieszkańcy Polski , więcej wspólnego mamy przecież z Kurdem uciekającym przed prześladowaniami z Kobane; z Afganką, której odbiera się podstawowe prawa i uprzedmiotawia tylko dlatego, że jest kobietą, czy angolską rodziną, uciekającą przed klimatycznymi zmianami. Jako ludzie, mamy obowiązek pomocy wzajemnej, zwłaszcza osobom w potrzebie. Nawet jeśli prawo będzie tę pomoc kryminalizować, nie pozostaniemy głusi na wołania naszych sióstr i braci; jednocząc się we wspólnej walce, przekuwamy kryzys w nową formę wspólnoty.
Zatrzymajmy razem ten nieludzki projekt!
Żądamy :
– wycofania się firm Budimex, Unibep S.A. i Budrex sp. z o.o. z realizacji tej inwestycji
– likwidacja zamkniętej strefy przygranicznej, wprowadzonej bezprawnie przez władzę
– przyjęcia przez Unię Europejską i Polskę wszystkich osób, które chcą przebywac na jej terytorium
– likwidacji ośrodków detencyjnych (ośrodków koncentracji) dla migrantek i migrantów czekających na wynik swoich procedur azylowych
– wstrzymanie deportacji, ze szczególnbym naciskiem na deportacje do krajów, gdzie ludzie narażeni są na utratę życia i zdrowia
– wdrożenie programów wspierających migrantów w ich nowych krajach
– wspólne stworzenie nowej polityki i całkowita zmiana systemu, który nie jest dostosowany do wyzwań obecnego świata, takich jak np globalne ocieplenie i związane z nim konsekwencje
Solidarność naszą bronią!
——————————————————————————————————————————————————————–
english
The construction of the wall on the Polish-Belarusian border has started !
The construction of the wall on the Polish-Belarusian border has begun.
Tons of steel and other materials slowly slide towards the border area. Heavy equipment is already crossing forest roads. The investment, which according to conservative estimates is to amount to PLN 1.6 billion, will cause enormous environmental and social losses. A clear sign of the European Union closing itself to human harm, caused directly or indirectly by its policy of exploiting the countries of the Global South.
The so-called The “migration crisis” on the Polish-Belarusian border lasts almost half a year. At that time, the government in Warsaw had already managed to show off such actions as: false zoophilic recordings, unfolding hundreds of kilometers of razor wire, beatings, arrests, using water cannons against people at the border in freezing temperatures, or increasing powers of the services and an indefinite extension of the state of emergency.
The effect of this whole hate campaign, fueled by taxpayers’ money and the stupidity of the rulers, is to build a 186-kilometer wall on the Polish-Belarusian border. To implement this project, the government engaged a consortium of three companies: Polimex- Mostostal S.A., Mostostal Siedlce spółka z o.o. and Węglokos S.A., which was entrusted with the construction of steel spans, i.e. the key elements of the barrier. The Border Guard entrusted the execution of construction works to two contractors: the joint-stock company Budimex and the consortium of companies Unibep S.A. and Budrex Sp. z o.o. It should be understood that joint-stock companies are structures consisting of other companies and companies. Executive companies because they are companies have their shareholders. Responsibility for human death, family tragedies and ecological catastrophe will be assumed primarily by them – the owners of the companies’ capital. At Budimex (responsible directly for the construction of the wall in the Białowieża Forest section), they are: Ferrovial Construction International SE, OFE Aviva Santander, OFE PZU Złota Jesień, OFE Nationale-Nederlanden and other individual shareholders (a detailed list of shareholders of all companies will be provided in the next post) .
It is not the first time that companies that change their logos so often on the occasion of the Earth Day or the month of pride, co-finance genocidal projects and contribute to the irreversible devastation of valuable natural ecosystems, here in the Białowieża Primeval Forest.
It should be remembered that the policy of discrimination and closing borders to victims of wars and poverty is not only a Polish domain, but an action permanently inscribed in the policy of the European Union. At the end of November last year, the European Commission announced that Poland, Lithuania and Latvia had been granted an additional EUR 200 million (about PLN 1 billion) for border protection, which, due to the numerous declarations of the Union about the lack of support for the construction of walls or barriers at the borders of the Member States, would be intended for devices such as monitoring equipment and drones, and vehicles for border guards.
The power apparatus builds social consent to this shameful project with the help of media policy based on spectacular propaganda on the one hand, and on the other hand, using substitute topics and dosing information. The lack of any resistance from the public resulted in the implementation of this criminal enterprise, although there are many examples of failures of such investments in other parts of the world, such as the battlefield after the stoppage of the construction of the wall on the Mexico-United States border. The insignificant effectiveness of the wall in limiting migration while strengthening the operation of smuggling networks reveal to us the absurdity of its essence: a construction based on a xenophobic fear of the “other”, postcolonial and racist exaltation, an arbitrary allocation of the right to shared resources and a monopoly on violence. Criminalizing migration is a way to implement this pseudo-policy.
As No Borders Team, activists and activists operating on the border and in urban spaces from the beginning of this situation, we will not remain passive! We do not agree to wall-building or inhumane practices at the border. Our position on this matter is clear: we believe that borders and walls on them should not exist, and people should not be divided into better ones, living in the so-called Rich North and the latter category, the Poor South. By stimulating conflict and supplying weapons, the political and business elites of global capital have benefited too long from this division. As ordinary Polish residents, we have more in common with a Kurd who was fleeing the persecution from Kobane; with an Afghan woman who is deprived of her fundamental rights and objectified only because she is a woman or an Angolan family fleeing climate change. As people, we have a duty to help one another, especially those in need. Even if the law criminalizes this help, we will not remain deaf to the cries of our sisters and brothers; by uniting in common struggle, we turn the crisis into a new form of community.
Let’s pause this inhuman project together!
We demand:
– withdrawal of Budimex, Unibep S.A. and Budrex sp.z o.o. from the implementation of this investment
– liquidation of the closed border zone unlawfully introduced by the authorities
– acceptance by the European Union and Poland of all people who want to stay on its territory
– liquidation of detention centers (concentration centers) for migrants awaiting the outcome of their asylum procedures
– suspension of deportations, with particular emphasis on deportations to countries where people are at risk of loss of life and health
– implementation of programs supporting migrants in their new countries
– joint development of a new policy and a complete change of a system that is not adapted to the challenges of the present world, such as e.g. global warming and its consequences
Solidarity is our weapon!
No Borders Team
Udostępnij tekst

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *